Dagelijks archief: 7 juli, 2014

Bijeenkomst over Irak (27-6-2014) in het Aramees

ܬܰܫܪܳܒܐ ܠܰܡܫܰܐܠܗ ܘܰܙܝܪܘܬܐ ܕܰܦܘܠܚܳܢܐ ܒܰܪܳܝܐ ܒܘ ܒܰܪܠܰܡܶܢܬܐ ܕܗܳܠܰܢܕܰܗ

ܐܘ ܙܰܘܥܐ ܐܳܪܳܡܝܐ ܠܰܙܶܕܩܶܐ ܐܢܳܫܳܝܐ ܗܘܠܗ ܬܘܪܓܳܡܐ ܝܰܘܡܶܗ ܕܰܥܪܘܒܬܐ ܕܫܰܦܶܥ ܀ 27 ܀  ܒܘ ܝܰܪܚܐ ܒܘ ܒܶܢܝܢܐ ܕܝ ܟܢܘܫܬܐ ܕܳܐܪܳܡ ܥܰܠܘ ܛܘܟܳܣܐ ܡܰܫܶܠܡܶܢܐ ܩܰܫܝܐ ܕܟܳܛܳܥܰܢ ܐܘ ܫܡܐ ܕ ISIS ܀ ܐܘ ܛܳܟܳܣܐ ܕܟܳܟܳܬܰܘ ܝܰܘܡܐ ܥܰܠ ܝܰܘܡܐ ܙܳܟܘܬܐ ܡܶܕܠܶܗ ܐܝ ܦܢܝܬܐ ܡܫܝܚܳܝܬܐ ܕܡܰܘܨܠ ܣܬܶܢܶܐ ܬܰܚܬܘ ܫܘܠܛܳܢܰܝܕܶܗ܀ ܐܘ ܬܘܪܓܳܡܐ ܡܩܰܕܶܡ ܡܶܢ ܚܰܕ ܓܶܠܝܘܢܳܪܐ ܐܰܒܪܐ ܡܰܢ ܕܘ ܥܰܡܰܝܕܰܢ ܕܘ ܥܝܪܐܩ ܡܝܰܩܪܐ ܡܰܬܬܝ ܐܰܠܫܰܡܰܢܝ܀ ܒܘ ܬܘܪܓܳܡܰܝܕܶܗ ܡܔܰܪܒܠܗ ܕܡܰܚܬ ܐܘ ܚܘܛܳܛܳܐ ܡܰܫܶܠܡܳܢܐ ܥܰܠܝ ܘܰܪܩܐ ܩܘܡܗ ܕܘ ܫܳܡܘܥܐ܀ ܐܘ ܬܘܪܓܳܡܐ ܓܪܶܫܠܗ ܫܳܥܬܐ ܘܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܗܰܘܝ ܐܰܦܬܐ ܠܰ ܫܘܐܠܐ ܕܰܡܛܰܝܒܶܐ܀ ܘܒܰܝܢܰܐ ܡܛܰܝܒܶܐ ܟܝܬ ܗܘܐ ܡܡܰܬܠܳܢܐ ܡܰܢ ܕܰ ܓܰܒܶܐ ܦܘܠܝܛܝܩܳܝܶܐ ܕܘܟܬܳܢܳܝܐ ܡܰܢ ܕܰ ܡܕܝܢܬܐ ܕܰܐܢܫܟܶܕܐ ܘܕ ܐܰܠܡܶܠܐ ܘܐܠܕܶܢܙܐܰܠ ܒܰܝܢܳܬܝܐ ܐܰܪܡܢܳܝܐ ܬܘܪܟܳܝܐ ܘܗܳܠܰܢܕܳܝܐ ܘܰܒܢܶܐ ܡܰܢ ܕܘܥܰܡܰܝܕܰܢ ܡܢ ܟܠܕܘܟܬܐ܀ ܐܘ ܬܘܪܓܳܡܐ ܗܘܠܗ ܨܘܪܬܐ ܝܰܬܝܪ ܦܬܝܚܬܐ ܒܚܰܩ ܕܘ ܛܘܟܳܣܐ ܕܟܝܬܝܐ ܓܢܝܙܐ ܘܥܰܠܗ ܚܘܣܪܳܢܐ ܕܟܳܗܘܐ ܥܰܠܘ ܥܰܡܐ ܡܫܝܚܳܝܐ ܓܰܘܢܐܝܬ܀

ܡܢ ܓܒܐ ܐܚܪܶܢܐ ܘܝܰܘܡܶܗ ܕܶܬܪܝܢ ܕܰܫܰܦܶܥ܀ 30 ܀ ܒܘ ܝܰܪܚܢܐ ܐܰܙܙܶܢ ܡܝܰܩܪܐ Jan          Schaake  ܘܫܰܒܐ ܩܰܪܰܐ ܥܡܘ ܪܝܫܐ ܕܘ SAMSUNGܙܰܘܥܐ ܥܰܙܝܙ ܒܝܬ ܐܰܚܐ Aziz BethAho ܕܟܝܬܢܐ ܡܫܰܐܠܐ ܕܘ ܙܰܘܥܐ ܐܳܪܳܡܳܝܐ ܠܰܙܶܕܩܶܐ ܐܢܳܫܳܝܐ ܥܰܡ ܫܘܬܳܐܣܐ ܚܪܶܢܐ ܕܰܙܶܩܐ ܐܢܳܫܳܝܐ ܒܶܝܬ ܐܶܡܘܳܬܝܐ ܕܟܳܡܝܕܶܥ ܐܘ ܫܘܬܐܣܐ ܕ Jubilee Campaign ܘܡܩܰܕܰܡܡܶܗ ܬܰܫܪܳܒܐ ܠܰܡܫܰܐܠܗ ܕܰܦܘܠܚܳܢܐ ܒܰܪܳܝܐ ܒܘ ܒܰܪܠܰܡܶܢܬܐ ܕܗܳܠܰܢܕܰܗ܀ ܀ ܐܘ ܬܰܫܪܪܐ ܕܶܡܩܰܕܶܡ ܠܘ ܩܳܡܝܣܝܘܢ ܕܝ ܘܰܙܝܪܘܬܐ ܕܰܫܘܐܠܐ ܒܰܪܳܝܐ܆ ܕܪܝܫ ܥܰܡܰܐ ܩܳܝܘܡܐ ܕܘ ܒܰܪܠܰܡܶܢܬܐ ܕܗܳܠܰܢܕܐ ܐܘ ܦܶܪܥܐ ܕܰ ܦܘܠܚܳܢܐ ܒܰܪܝܐ܀ ܀ ܒܘ ܡܰܡܠܐ ܕܣܶܡܠܗ ܐܘ ܪܝܫܐ ܕܘ ܛܘܟܳܣܐ ܐܳܪܳܡܝܐ ܠܰܙܶܕܩܐ ܢܳܫܳܝܐ ܥܰܙܝܙ ܒܝܬ ܐܰܚܐ   Aziz Beth Ahoܗܰܘܟܐ ܡܶܪܠܶܗ܆܇ ܫܒܰܥܣܰܪ ܒܘ ܝܰܪܚܐ ܕܢܝܣܳܢ ܣܬܐ ܐܰܬܝܢܰܐ ܘܶܓܠܶܐ ܠܰܢ ܐܰܠܟܘܢ ܥܰܠܐ ܦܘܠܚܢܐ ܥܔܝܩܐ ܕܟܳܣܰܝܡܐ ܐܝ ܫܘܠܛܢܘܬܐ ܬܶܪܟܝܬܐ ܒܐܰ ܐܰܬܪܐܶ ܫܒܳܒܐܶ ܕܟܝܬܢܐ ܣܘܪܝܐ ܘܐܘ ܥܝܪܰܐܩ܀ ܘܒܥܰܝܢܝ ܙܰܒܢܐ ܐܰܡܛܶܠܢ ܐܰܠܟܘܢ ܐܘ ܓܶܠܝܘܢܪܐ ܡܝܰܩܪܐ ܐܶܪܟܰܢ ܡܶܬܝܢ ܡܘ ܐܬܪܐ ܕܬܶܪܟܝܐ ܕܓܳܠܰܠܟܘܢ ܥܰܠܐ ܦܘܠܚܳܢܐ ܨܢܝܥܐ ܕܝ ܫܘܠܛܢܘܬܐ ܆ ܘܥܠ ܥܰܣܪܰܘܬܐ ܕܫܰܪܝܪܘܳܬܐ ܚܪܶܢܐ ܒܚܰܩ ܕܝ ܫܘܠܛܢܘܬܐ ܛܳܠܘܡܛܐ ܕܬܪܟܝܐ܀  ܒܝ ܦܘܪܣܐ ܕܘ ܡܰܡܠܠܰܝܕܗ ܗܘܠܗ ܐܘ ܡܝܰܩܪܐ ܒܝܬ ܐܰܚܐ ܕܘܟܬܐ ܪܘܝܚܬܐ ܠܘ ܫܘܐܠܐ ܕܘ ܚܛܘܦܝܐ ܕܰܬܪܝܢ ܚܣܰܝܐ ܣܬܶܐ܀ ܘܟܳܡܛܠܶܒ ܒܘ ܬܰܫܪܳܪܐܢܐ ܡܘ ܘܙܝܪܐ ܕܰܦܘܠܚܳܢܐ ܒܰܪܝܐ ܕܡܝܣܡ ܒܘܚܳܢܐ ܬܰܚܬܐ ܚܝܰܪܬܐ ܒܝܬ ܐܶܡܘܳܬܝܬܐ ܐܰܘܟܝܬ iNTERNASYONAL ܒܚܰܩ ܕܝ ܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܬܶܪܟܝܰܐ ܥܰܠܗ ܕܰܘܣܰܬ ܕܟܶܡܚܰܠܩܐ ܒܝ ܚܰܩܠܰܬܐ܀ ܐܘ ܬܰܫܪܪܐ ܕܶܡܩܰܕܡ܆ ܒܣܰܒܪܐ ܕܳܐܒܗ ܠܘܒܳܒܐ ܠܘ ܘܰܙܝܪܐ ܕܰܦܘܠܚܳܢܐ ܒܰܪܳܝܐ ܡܝܰܩܪܐ Timmermans ܠܰܫܢ ܕܶܡܚܰܠܶܩ ܐܰ ܕܰܘܣܰܬ ܕܟܶܡܛܰܠܶܒ ܐܘ ܙܰܘܥܐ ܐܳܪܳܡܳܝܐ ܠܰܙܶܕܩܶܐ ܢܳܫܳܝܐ܀ ܀ ܡܢ ܦܳܬܐ ܕܘ ܬܰܫܪܳܒܢܐ ܡܰܩܕܶܡ ܫܘܐܠܐ ܠܝ ܫܘܠܛܳܢܘܬܐ ܡܰܩܳܝܘܡܶܐ ܕܟܶܡܡܰܬܠܝ ܓܰܒܶܐ ܡܫܰܚܶܠܦܶܐ ܒܝ ܦܘܠܝܛܝܩܐܰ ܕܗܳܠܢܕܐ܀ ܒܰܪܒܰܢ ܕܰܐܬܗ ܐܘ ܬܰܫܪܪܐ ܕܣܶܡܠܐ ܙܡܳܡܐ ܒܘ ܒܰܪܠܰܡܶܢܬܐ ܕܗܳܠܰܢܕܰܐ܆ ܡܰܚܶܬ ܐܰܕܝܰܘܡܐ ܒܘ ܝܰܘܡܳܝܐ ܐܰܘܟܝܬ ܒܝ ܐܰܔܰܢܕܐ ܕܘ ܒܰܪܠܰܡܶܢܬܐ܀ ܘܐܝ ܒܳܥܘܬܐ ܐܰܬܝܐ ܡܰܩܳܝܘܡܐ ܕܓܰܒܐ ܡܫܰܚܶܠܦܐ  ܕܘ ܐܬܪܐ܆ ܕܡܶܕܪܫ ܐܘ ܫܘܐܠܐ ܠܦܘܬ ܕܘ ܬܰܫܪܪܐ ܕܶܡܩܰܕܶܡ ܡܘ ܓܰܒܐ ܕܘ ܙܰܘܥܐ ܐܳܪܡܝܐ ܠܰܙܶܕܩܐ ܢܳܫܳܝܐ ܘܐܘ ܙܰܘܥܐ ܕ Jubilee Campaign ܀ ܐܘ ܬܫܪܪܐ ܦܪܝܣ ܒܘ ܛܒܳܥܐ ܘܦܪܳܣܐ ܕܐܘ ܐܰܬܪܐ ܕܗܳܠܢܕܰܐ ܟܘܠܗ܀ ܐܘ ܗܝܘ ܐܶܠܗ ܕܘܟܬܐ ܪܰܒܬܐ ܒܰܡܓܰܠܐ ܡܳܬܳܢܝܐ܀

                                                                              

Aanbieding rapport over de betrokkenheid van Turkije bij wandaden in Syrië aan de Tweede Kamer

Enschede (30-6-2014) Vandaag reisde voor de vierde keer dit jaar een delegatie van de Aramese Beweging voor Mensenrechten van Enschede naar Den Haag om daar, WP_20140630_002dit keer samen met een delegatie van Jubliee Campaign, een rapport aan te bieden over de betrokkenheid van Turkije bij wandaden in Syrië aan leden van de Vaste Commissie Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer. De delegaties werden ontvangen “in bijzondere procedure” door de Kamerleden Omtzigt, Voordewind en Van der Staaij.

JC_Rapport Turkije_Juni 2014

Voor meer informatie zie onderstaande link.

http://hetnabijeoostennabijtwente.blogspot.nl/2014/06/aanbieding-rapport-over-de.html

WP_20140630_007

Bijeenkomst Irak 27-6-2014

Enschede (27-6-2014) Vandaag organiseerde de Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) een bijeenkomst over de opmars van ISIS in Irak. Vorig jaar heeft ABM een aantal bijeenkomsten (mede) georganiseerd over de oorlog in Syrië. Toen werd al een paar keer gewaarschuwd voor het overslaan van dit conflict naar de buurlanden. Het eerste halfjaar van 2014 heeft ABM nu al drie bijeenkomsten georganiseerd over die buurlanden. In februari met Elia Barsoum over “Libanon in de schaduw van Syrië”. In april met Erkan Metin over “De rol van Turkije in de oorlog in Syrië”. En nu, in juni, met Mattie Al Shamany over “ISIS in Irak”.

SAMSUNG

Zie voor het hele verhaal onderstaande link.

http://hetnabijeoostennabijtwente.blogspot.nl/2014/06/onze-man-uit-irak-over-isis-in-irak.html

SAMSUNG