Categorie archief: Nieuws

Wake: Vrijheid Gelijkheid Broederschap

IMG_8015ENSCHEDE 19-11-2015
Op donderdagavond 19 november a.s. wordt in Enschede opnieuw een wake georganiseerd naar aanleiding van de aanslagen van Parijs. Deze zal van 19 tot 20 uur plaatsvinden vóór het Stadhuis op het Ei van Ko.
Afgelopen zaterdagmidddag werd al een spontane solidariteitsactie georganiseerd door verschillende personen en organisaties, die begin dit jaar betrokken waren bij de wake die ook toen vóór het Stadhuis georganiseerd werd naar aanleiding van de aanslagen bij Charlie Hebdo en een joodse supermarkt. Er blijkt echter, ook vanwege de ontwikkelingen in binnen- en buitenland nadien, behoefte te zijn om nog eens samen de afschuw uit te spreken over de aanslagen van vorige week, maar ook de zorgen over de verdere polarisatie in de samenleving en de antwoorden die sommige politici lijken te zoeken in hernieuwde discussies over de opvang van vluchtelingen en het opvoeren van de oorlogshandelingen.
Net als afgelopen zaterdag zullen we vóór het Stadhuis staan met het inmiddels bekende vredesteken voor Parijs en de leuze “vrijheid, gelijkheid, broederschap”.
De bovenbedoelde personen en organisaties zijn of komen voort uit de Aramese Beweging voor Mensenrechten, Enschede voor Vrede, het Kennisplatform Integratie en Burgerschap, de Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem, de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies en de Samenwerkende Democratische Organisaties
Eenieder is van harte welkom zich bij deze wake aan te sluiten en wordt vooral ook uitgenodigd om deze oproep in eigen kring verder te verspreiden.

ABM bepleit al 3 jaar voor een inclusieve politieke oplossing in Syrië

abm_brief_inzake_rbz_oktober_2015-page1abm_brief_inzake_rbz_oktober_2015-page2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de leden van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal

Enschede, 7 oktober 2015

Betreft: Syrië op de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken d.d. 12 oktober 2015

Geachte leden van de Vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken,

Donderdagochtend heeft u uw maandelijkse Algemeen Overleg over de agenda van de Raad
Buitenlandse Zaken. Na enkele maanden afwezigheid, prijkt op de geannoteerde agenda nu
weer het kopje “Syrië”. Deze “hernieuwde urgentie” heeft Syrië, volgens de betreffende
Kamerbrief, “gekregen door de voor Europa steeds tastbaarder wordende vluchtelingenproblematiek, en vanwege het gebrek aan voldoende overeenstemming in de internationale gemeenschap over de te volgen strategie.” Het is voor ons wel bijzonder wrang dat de vluchtelingenstroom naar Europa en het Russische militaire offensief nu de reden zijn de
oorlog in Syrië weer op de agenda staat en dat de gewelddaden tegen de Syrische bevolking
dat de afgelopen maanden niet zijn geweest. Het gaat daarbij wat ons betreft met name om de
gewelddaden tegen de Aramese christenen in Syrië en hun erfgoed de afgelopen maanden in
Hassaka, Tadmor (Palmyra) en al-Qaryatain waarvoor we afgelopen zomer een aantal keren
(op 26 juni en op 8 augustus) met klem uw aandacht hebben gevraagd.

In deze brieven hebben we aangegeven dat de militaire acties van de internationale coalitie er
na een jaar nog niet in zijn geslaagd om ISIS merkbaar te verzwakken en, erger nog, blijkbaar
geen enkele bescherming kunnen bieden aan de Syrische bevolking en met name aan Aramese
christenen het tegen hen gerichte geweld door ISIS waardoor ook de afgelopen maanden weer
duizenden mensen op de vlucht zijn geslagen. We riepen en roepen u met klem op om tot een
andere strategie te komen om de Syrische bevolking en de Aramese christenen tegen ISIS te
beschermen, waarbij het nadenken over enige vorm van militair-operationele samenwerking
met het Syrische regeringsleger van Assad niet langer taboe zou mogen zijn.

Ook gaven we in onze brieven aan geen enkel heil te verwachten van de voorstellen van de
Turkse regering om in het noorden van Syrië een “veilig gebied” te creëren. Het zou de acuut
bedreigde bevolking geen enkele veiligheid bieden en bovendien zal een dergelijk “veilig
gebied” alleen maar door meer oorlogsinspanningen gecreëerd kunnen worden, die meer in de
Turkse strategie tegen de Koerden passen dan in de internationale strategie tegen ISIS. We
zijn dan ook ernstig verontrust door de berichten die juist vandaag naar buiten kwamen over
de overeenstemming die de Europese Unie met Turkije bereikt zou hebben en waarbij de EU
ingestemd zou hebben met dit onzalige Turkse streven in ruil voor medewerking van Turkije
om de vluchtelingenstroom richting Europa “in te dammen”.

Al drie jaar lang, sinds het moment dat Nederland met Patriot-eenheden een bijdrage wilde
leveren aan de indamming van de oorlog in Syrië, bepleiten we als Aramese Beweging voor
Mensenrechten een inclusieve politieke oplossing waarbij alle betrokken partijen om tafel zitten. Tot dusverre is het hier nooit van gekomen omdat met name Iran en Rusland in meer of mindere mate van de onderhandelingstafel werden geweerd. Zonder deze landen is een politieke oplossing echter niet mogelijk. In de Kamerbrief wordt gesteld dat de blokkade ten
aanzien van Iran nu opgeheven zou zijn, maar tegelijkertijd lijkt de argwaan ten aanzien van
de Russische intenties samenwerking met dit land in de weg te staan. In plaats van het onderkennen van de noodzaak om tot overleg en samenwerking met de Russische regering te komen, lijken de NAVO en ook de Turkse regering te kiezen voor een confrontatiepolitiek
waardoor de door De Mistura voorgestelde vredesonderhandelingen weer op de lange baan
geschoven dreigen te worden, terwijl alleen deze een eind kunnen maken aan het geweld en
aan de vluchtelingenstroom.

Zoals we u eerder schreven is de situatie te urgent voor dit soort politieke spelletjes: de
toekomst van de Aramese christenen in het Midden-Oosten staat op het spel en we dringen er
bij u ten zeerste op aan een internationale strategie te bepleiten die de burgerbevolking van
Syrië en met name ook de Aramese christenen en andere etnische en religieuze minderheden
daadwerkelijk beschermt en die leidt tot een zo spoedig mogelijke beëindiging van het al vieren-een-half jaar voortwoekerende geweld.

Nederland moet Turkije niet langer de hand boven het hoofd houden

Zenobia(5-10-2015) Nederland moet Turkije aanspreken op diens onverantwoordelijke, oneerlijke en provocerende rol in het Syrische conflict, schrijft Aziz Beth Aho, voorzitter Aramese Beweging voor Mensenrechten op 

 In de Volkskrant van 2 oktober verwaardigt de Eerste Secretaris van de Turkse Ambassade in Den Haag, Sabih Can Kanadoglu, zich om te reageren op het opinie-artikel van Ruben Gischler dat Turkije vluchtelingen in zou zetten als politiek middel. Het verband dat Gischler legt ‘tussen de interne Turkse politiek en de vluchtelingencrisis is onverantwoordelijk, oneerlijk en nodeloos provocerend’, aldus Kanadoglu. De kwalificatie ‘onwaar’ ontbreekt.

Voor het volledige artikel klik op onderstaande link:

http://www.volkskrant.nl/opinie/nederland-moet-turkije-niet-langer-de-hand-boven-het-hoofd-houden~a4156612/

 

ISIS rukt na verovering al-Qaryatain verder op naar Homs; Gezamelijke strijd met Assad lijkt enige mogelijkheid

saveEnschede, 8 augustus 2015 – De Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) schrijft aan minister Koenders en de leden van de Tweede Kamer, dat zij militair-operationele samenwerking met het Syrische regeringsleger tegen het verder oprukken van ISIS zien als een “noodgedwongen samenwerking op grond van louter pragmatische overwegingen. “Als mensenrechtenbeweging zijn wij geen voorstander van zijn optreden vóór en na 2011, maar soms gebiedt de realiteit om samen te werken met een minder groot kwaad tegen een veel grotere dreiging.” Dit pleidooi doet ABM na de verovering van de historische Aramese stad al-Qaryatain eerder deze week door ISIS waarbij 250 Aramese christenen door ISIS werden ontvoerd. Naar verluid trekt ISIS nu verder op richting Homs, waar de oostelijke stadswijken ook voornamelijk door Aramese christenen worden bewoond. Het Syrische regeringsleger blijkt niet in staat deze opmars naar het centrum en vooral door christelijke, alawitische en seculiere Syriërs bewoonde deel van het land te stuiten, terwijl de internationale gemeenschap met haar luchtaanvallen niet in staat is om de burgerbevolking daadwerkelijk te beschermen tegen de terreur van ISIS die zich vooral tegen deze minderheden richt. ABM zegt te “begrijpen dat de Nederlandse regering en ook veel partijen in de Tweede Kamer grote moeite hebben om überhaupt te willen nadenken over enige vorm van militair-operationele samenwerking – ook al is het maar tijdelijk – met het Syrische regeringsleger van Assad.” Maar, zo stelt de organisatie, “waar we in eerdere opinie-artikelen al onze twijfel uitten over het realiteitsgehalte van een “gematigde oppositie” die in Syrië met luchtsteun van de internationale coalitie ISIS op de grond tegen zou kunnen houden en mogelijk zelfs terug zou kunnen dringen, is in het westen van Syrië en met name rond de steden Homs en Damascus, het Syrische regeringsleger de enige partij die dat met luchtsteun van de internationale coalitie zou kunnen doen en de juist hier levende Aramese christenen aldoende kan beschermen tegen de in deze richting steeds verder oprukkende terreur van ISIS.” Volgens ABM staat “de toekomst van de Aramese christenen in het Midden-Oosten op het spel” en ze dringt er dan ook bij regering en parlement “ten zeerste op aan om zich binnen de internationale coalitie sterk te maken voor een strategie die de burgerbevolking van Syrië en met name ook de Aramese christenen en andere etnische en religieuze minderheden daadwerkelijk te beschermen. Ook als dat een monsterverbond met de regering van Assad in zou moeten houden.”

Christelijke safe haven en bewapening eigen milities vormen valse veiligheid

image nasrani siteOp 24-7-2015 plaatste Trouw een sterk ingekorte versie van een reactie van de Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) op het artikel “De Assyriërs hebben wapens nodig tegen IS” dat precies tien dagen geleden op de opinie-pagina van deze krant stond. Hieronder de oorspronkelijke, uitgebreidere versie:

http://hetnabijeoostennabijtwente.blogspot.nl/2015/07/christelijke-safe-haven-en-bewapening.html

 

In gesprek op het ministerie over de positie van Aramese christenen en Syrië

minbuza14-7-2015(14-7-2015) Vanmiddag heeft een delegatie van de Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) naar aanleiding van de overhandiging van de petitie op 13 maart jl. aan minister Koenders, op diens ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag met een drietal beleidsambtenaren gesproken die verantwoordelijk zijn voor de thema’s godsdienstvrijheid en de regio Syrië, Irak en Jordanië.

In het gesprek zetten we uiteen dat ‘godsdienstvrijheid’ voor ABM niet enkel een individueel recht is, maar ook dat van een gemeenschap, inclusief haar structuren, gebouwen, religieus erfgoed en de erkenning van bepaalde uitingsvormen (zoals feestdagen) door de staat. 

Lees verder via deze link:

http://hetnabijeoostennabijtwente.blogspot.nl/2015/07/in-gesprek-op-het-ministerie-over-de.html

 

Het huidige optreden tegen ISIS stopt ontvoeringen christenen in Syrië niet

abm artikel isis verdrijft araemse christenen 9-7-2014Vlak voor het zomerreces heeft de Tweede Kamer feitelijk ingestemd met de verlenging van de Nederlandse deelname aan de strijd tegen ISIS. Bij het afsluitende Kamerdebat werd een motie van SGP-leider Van der Staaij aangenomen om te bevorderen dat christenen en andere minderheden zich na verdrijving van ISIS uit de nabij Mosul geleven Ninivévlakte daar opnieuw veilig zouden kunnen vestigen. De bittere realiteit is evenwel dat ISIS nog lang niet uit de woongebieden van Aramese christenen in Irak en Syrië zijn verdreven en dat juist een week voorafgaand aan het genoemde Kamerdebat Aramese christenen massaal moesten vluchten voor een aanval van ISIS op de door hun bewoonde wijken in de nabij Mosul in het oosten van Syrië gelegen stad Hassaka.

Vier maanden eerder waren duizenden Aramese christenen voor ISIS vanuit de Khabour-vallei naar Hassaka gevlucht. 150 Aramese christenen waren bij die aanval ontvoerd en over hun lot is nog steeds niet bekend. In antwoord op destijds gestelde Kamervragen deelt de regering de afschuw van de Kamer over deze ontvoering, maar stelt ze ook met zoveel woorden dat feitelijke bescherming van christenen en andere religieuze minderheden tegen aanvallen van ISIS niet mogelijk is in de opzet van de huidige strijd tegen ISIS. Er was, volgens het antwoord van het kabinet van begin maart 2015, “geen geloofwaardige partner op de grond”. “De bescherming van religieuze minderheden is [wel] een belangrijke doelstelling van de inzet van de coalitie”, zo stelt het kabinet in diezelfde brief, maar concrete maatregelen bestaan vooral uit verzoeningsprocessen die pas op langere termijn effect kunnen hebben.

In een aantal door de regering vorige maand aan de Kamer gestuurde brieven ter voorbereiding van het eerdergenoemde Kamerdebat, blijkt die “geloofwaardige partner op de grond” plotseling wel gevonden te zijn, en wel in enkele “tientallen grotere en kleinere strijdgroepen in Syrië die gelden als gematigd [en die zich bevinden] in heel het westelijke deel van het land”. De regering wil niet zeggen om welke strijdgroepen het gaat, maar erkent wel dat er berichten zijn over bondgenoten in de strijd tegen ISIS die steun geven aan “Jaish al-Fatah, een coalitie van acht strijdende groepen (…) zoals Ahrar al-Sham, het aan Al Qaida-gelieerde Jabhat al-Nusra en de aan de Syrische Moslimbroederschap gelieerde Faylaq alSham.” Deze groepen hebben hun belangrijkste basis in het noordwesten van Syrië, met name in de provincie Idlib.

Dat ze “gematigd” worden genoemd en in de media soms gewoon als “rebellen”, komt echter vooral door de vergelijking met ISIS waarin alles als “gematigd” kan gelden. Vergeten wordt dan dat juist door deze groepen en in het door hen beheerste gebied nog vóór de opkomst van ISIS eind april 2013 de Syrisch-Orthodoxe en Grieks-Orthodoxe aartsbisschoppen van Aleppo werden ontvoert, van wie sindsdien elk spoor ontbreekt. Dat geldt ook voor de Jezuïet Paolo Dall’Oglio terwijl een groep Grieks-Orthodoxe nonnen die eveneens in 2013 werd ontvoerd inmiddels is vrijgelaten. In 2014 werd de zich voor verzoening inzettende Nederlandse Jezuïet Frans van der Lugt door “rebellen” in Homs vermoord en werd de Fransciscaan Hanna Jallouf samen met 20 leden van zijn parochie in Qunaya ontvoerd. Dat jaar werden de christelijk Aramese steden Maloula en Sadat en de Armeense grensstad Kessab door jidahistische strijdgroepen (kortstondig) ingenomen waarbij de bevolking werd verdreven en hun bezittingen en godshuizen werden vernield. En recent werden de priester Jacques Mourad en de Franciscaan Dhiya Aziz ontvoerd. Dit gebeurde allemaal in het door de “gematigde strijdgroepen” beheerste westen en noordwesten van Syrië.

Naar aanleiding Kamervragen over de ontvoering van Jacques Mourad (die gesteld werden op basis van door de Aramese Beweging voor Mensenrechten aan de Kamer aangereikte informatie) stelde de regering er alles aan te doen om de religieuze minderheden in Syrië en Irak te beschermen, maar het antwoord op de vraag of “de internationale gemeenschap in actie [komt] voordat alle christenen en minderheden verdreven zijn, daarna of in zijn geheel niet?” bleef ze schuldig. De erkenning dat door Nederland en haar bondgenoten binnen de internationale coalitie gesteunde strijdgroepen zich hieraan schuldig (kunnen) maken en hierop aangesproken dienen te worden, lijkt ons een eerste stap naar een meer bevredigend antwoord.

ABM biedt een petitie aan Emile Roemer over de situatie van de Aramese christenen in het Midden-Oosten

101_4949Enschede (27-5-2015) Vanmiddag bood Elisabeth Kurt namens de Aramese Beweging voor Mensenrechten een petitie aan aan SP-fractievoorzitter Emile Roemer die vandaag op uitnodiging van de bestuurskundige studievereniging Sirius op de Universiteit Twente (UT) was. In de petitie, die vooral een actualisering inhield op de petitie die 10 weken eerder werd aangeboden minister Koenders bij zijn bezoek aan de UT op uitnodiging van dezelfde studievereniging, werd aandacht gevraagd voor de situatie van christenen in het Midden-Oosten die met name wordt bedreigd door het oprukken van ISIS.

Voor meer info http://hetnabijeoostennabijtwente.blogspot.nl/

1692096-0 1692096-1

Broeder Jacques Mourad ontvoerd in Syrië door IS

jacques mouradPERSBERICHT

WEER ARAMEES GEESTELIJKE DOOR ISIS ONTVOERD IN SYRIË

Enschede, 22 mei 2015 – Terwijl ISIS de ogen van de wereld op zich weet te richten door verovering en alom gevreesde verwoesting van het werelderfgoed in de ruïnes van het historische Palmyra, hebben ISIS-militanten gisteren ook broeder Jacques Mourad, de overste van het Aramese, Syrisch-Katholieke Mar Elian-klooster in de nabijheid van Homs ontvoerd. Deze ontvoering volgt op een serie gewelddadigheden tegen de burgerbevolking van de door ISIS veroverde stad Al Quaryatayn, waarover broeder Mourad per e-mail een bericht verspreidde, enkele uren voor zijn ontvoering. Al Quaryatayn ligt in de buurt van Sadad, een Aramese, christelijke enclave in Syrië dat anderhalf jaar geleden door jihadistiche groepen werd aangevallen en waar tientallen christelijke inwoners van de stad die zich niet op tijd uit de voeten konden maken zijn afgeslacht.

Het klooster van Mar Elian is verbonden met het uit de vijfde eeuw stammende Mar Musa klooster bij Damascus dat recent onder leiding van de Italiaanse broeder Paolo Dall’Oglio die twee jaar geleden eveneens door ISIS is ontvoerd. Het zijn slechts twee van de christelijke geestelijken die de afgelopen jaren door jihadisten in Syrië ontvoerd zijn. De bekendste van hen zijn de 25 maanden geleden ontvoerde bisschoppen van Aleppo, Mar Gregorios Yohanna Ibrahim van de Syrisch Orthodoxe kerk en Metropoliet Boulous Yazigi van de Grieks-Orthodoxe kerk. Van hen ontbreekt nog steeds elk spoor.

De Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) heeft de afgelopen jaren onophoudelijk bij de Nederlandse politiek en het Nederlandse publiek aangedrongen op onderkenning van het feit dat de Aramese christenen, hun steden, kerken en geestelijk leiders in Syrië specifiek doelwit zijn van gewelddadigheden van ISIS en andere jihadistische organisaties. Een afgelegen Aramees, christelijk dorp, een klooster of een geestelijk vormt geen enkel strategisch doel in een strijd om gebied of verbindingswegen, maar moet gezien worden als een doelgerichte actie om de betreffende bevolkingsgroep duidelijk te maken dat hun aanwezigheid in het Midden-Oosten niet langer gewenst en getolereerd wordt.

Zonder enige overdrijving kan gesteld worden dat ISIS het karwei afmaakt dat het Ottomaanse Rijk 100 jaar geleden is begonnen met de Armeense Genocide waarbij destijds ook driekwart miljoen Aramese christenen zijn omgekomen. Degenen die wisten te ontkomen vestigden zich in het huidige Irak, Syrië en Libanon waar hun nakomelingen nu met de dood en met verdrijving worden geconfronteerd.

De Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) doet voor de zoveelste keer een dringend beroep op de Nederlandse politiek om deze genocide te stoppen voor het te laat is en alle krachten die op de een of andere manier steun geven aan de bewapening, training en financiering van ISIS – en die vooral in de Westerse bondgenoten Qatar, Saoedi-Arabië en Turkije gevonden kunnen worden – deze steun in te laten trekken. De internationale coalitie die afgelopen zomer werd gevormd om ISIS te bestrijden moet de daadwerkelijke bescherming van de burgerbevolking als prioriteit nemen en daartoe is een optreden vanuit de lucht volstrekt ontoereikend. Ook dit heeft de ABM reeds in oktober, tijdens de besluitvorming over de Nederlandse deelname aan deze internationale coalitie kenbaar gemaakt.

1630526-0