Doelstelling

ABM onderschrijft het bepaalde in de universele verklaring van de Rechten van de Mens en heeft ten doel:

–     het opkomen voor de rechten van de mens in het algemeen en die van de Arameeërs             in het bijzonder;

–     het gevraagd en/of ongevraagd adviseren van de overheden over de Aramese                         bevolking;

–     het vertegenwoordigen van het Aramese volk binnen de eigen kring en daarbuiten;

–     het samenwerken met organisaties en instellingen die eveneens werkzaam zijn ten                 behoeve van mensenrechten en/of Arameeërs;

–     het bijstaan en adviseren van de overige Aramese organisaties of instellingen;

–     het versterken van het zelfbewustzijn van het Aramese Volk, zijn identiteit, cultuur en             geschiedenis;

–     het opkomen voor en het bewaken van de Aramese erfenis met name  in de Aramese             bakermat;

–     het bemiddelen bij het waarborgen van de mensenrechtensituatie in de woongebieden          van de Arameeërs door middel van het stimuleren en ontplooien van projecten gericht          op sociaal, cultureel en politiek gebied;

–     het behartigen van de algemene en specifieke belangen van de Arameeërs en voorts al         hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings daarmee verband houdt of daartoe         bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.