Timmermans blijft hardnekkig de genocide op de Aramese christenen in Irak ontkennen

aan de  minister van Buitenlandse Zaken,brief Timmermans 2014-08-20 pag01 
de heer Frans Timmermans

betreft: uw brief d.d. 20 augustus 2014 over “humanitaire nood onder minderheden in Irak”

Enschede, 1 september 2014

Geachte minister Timmermans,

Met wederom grote teleurstelling heeft de Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) kennisgenomen van uw brief van ons van 20 augustus jl met kenmerk 2014.438879 op het afschrift van onze brief aan de Tweede Kamer-commissie voor Buitenlandse Zaken over brief Timmermans 2014-08-20 pag02.jpegde humanitaire nood onder minderheden in Irak. Bij het Schriftelijk Overleg over ditzelfde onderwerp (van 11 respectievelijk 28 augustus jl.) antwoordde de minister bevestigend op de vraag (nr.70) van de fractie van de ChristenUnie om de Kamer een afschrift te doen toekomen van zijn antwoord op de genoemde brief van ABM. Als ABM kunnen we ons niet aan de  indruk onttrekken dat de Kamer met haar expliciete vraag om toezending van een afschrift van het antwoord op onze brief hierbij net zomin als wij de afscheping met een standaardantwoord verwachtte. De tekst van de brief van de minister aan ons zagen we twee dagen later namelijk terug in de brief aan Assyrische lokale PvdA-politici die op 22 augustus stond afgedrukt in het onafhankelijke weekblad voor Twente, de Roskam (zie bijlage 1), waarop we inmiddels  met een ingezonden brief hebben gereageerd (in de Roskam van 29 augustus, zie bijlage 2 – we nodigen de minister hierbij uit om op de inhoud van deze brief te  reageren).

nood in irakWaar de minister in zijn brief aan de Assyrische lokale PvdA-politici nog ingaat op een tweetal door hen specifiek genoemde onderwerpen, wordt in de brief aan ons op geen enkel specifiek punt ingegaan dat wij in onze brief van 11 augustus. We herhalen ze hier, indien van toepassing uitgebreid met een reactie op de antwoorden van de minister in het genoemde Schriftelijk Overleg op aan onze punten gerelateerde vragen van diverse Kamerfracties:

  1. De langdurige en stelselmatige ontkenning door de minister dat van de door ons met enige regelmaat naar voren gebrachte aanwijzingen voor specifiek tegen christenen en andere religieuze minderheden gerichte campagnes en gewelddaden die op hun beurt een duidelijke waarschuwing vormden voor de genocide die zich thans voltrekt maar die al doende door de minister niet serieus werd genomen.

In antwoord nr. 57 aan de hieraan gerelateerde vraag van de ChristenUnie verwijst de minister naar antwoorden die hij in eerdere brieven heeft gegeven, maar deze werden nu juist als onbevredigend en ten onrechte ontwijkend ervaren en de vraag is hoe de minister nu terugkijkt op deze eerdere bagatelliseringen van wat ABM en anderen om het verleden aan de orde hebben gesteld en welke lessen hij hier voor de toekomst uit zou willen trekken.

  1. Ook gaat de minister niet in op de vraag welke verplichtingen het benoemen van de huidige gebeurtenissen in Irak als genocide met zich meebrengt voor de internationale gemeenschap en voor Nederland.

In antwoord nr. 31 aan de hieraan gerelateerde vraag van de PVV-fractie en andere fracties stelt de regering dat “het vermoeden van genocide” leidt tot het geven van prioriteit aan het voorkomen van verdere escalatie en het bieden van hulp. De minister geeft echter niet aan tot welke concrete maatregelen dit in zijn ogen zou moeten leiden.

  1. De minister geeft geen antwoord op onze vraag naar zijn oordeel over de bereidheid c.q. het vermogen van de Koerdische Autonome Regio(KAR)  om de etnische en religieuze minderheden op haar grondgebied te beschermen tegen verdere aanvallen van ISIS. Ons hebben diverse berichten bereikt dat de Koerdische strijders de vooral door christenen bewoonde zgn ‘Vlakte van Ninevé’ net zo snel en zonder enige verzet te bieden hebben verlaten als het Iraakse regeringsleger twee maanden geleden Mosul opgaf.
  1. Ook onze vraag over de geluiden die ons uit de regio bereiken over beperkingen in de hulpverlening aan de naar de KAR gevluchte christenen en andere minderheden worden niet door de minister beantwoord.

In antwoord nr. 59 op de hieraan gerelateerde vraag van de fractie van de ChristenUnie verwijst de minister naar het antwoord dat hij op een hieraan tegengestelde vraag van de SP-fractie heeft gegeven. Hij geeft hiermee dus geen antwoord op de voorliggende vraag.

  1. Dat geldt ook voor onze vraag naar zijn oordeel over het feit dat de Amerikaanse bombardementen op ISIS-stellingen pas van start zijn gegaan toen de stad Erbil, waar veel Amerikanen verblijven, onder vuur kwam te liggen en niet toen honderdduizenden Iraakse burgers door ISIS werden verdreven?
  1. We stelden in onze brief dat we het met de minister eens zijn dat een dat een duurzame oplossing alleen gevonden kan worden als Iraakse en regionale leiders hun verantwoordelijkheid nemen. Maar onze vraag wat Nederland, de Europese Unie en anderen concreet doen om dit te bevorderen wordt wederom niet beantwoord.

In antwoord nr.67 op de hieraan gerelateerde vraag van de ChristenUnie-fractie blijft de minister ook in algemeenheden steken.

  1. Ook vroegen we de minister naar zijn reactie op de oproep van Ignatius Aphrem II, patriarch van de Syrisch Orthodoxe kerk van Antiochië en het hele Oosten, aan de VN-Veiligheidsraad om druk uit te oefenen op landen die ISIS met wapens en financiën ondersteunen om deze steun te staken en welke activiteiten Nederland op dit vlak kan ondernemen. Ook deze vraag bleef onbeantwoord.

In antwoord nr. 64 van de hieraan gerelateerde vraag van de ChristenUnie-fractie stelt de minister dat hij dit binnen de EU aan de orde zal stellen. We zijn zeer benieuwd naar wat dit concreet aan EU-maatregelen heeft opgeleverd.

8. We vroegen de minister met betrekking tot wapenleveranties aan ISIS of het hen bekend is     dat Turkije wapens levert aan ISIS blijkens de uitspraken van Kemal Kılıçdaroğlu, de leider     van de grootste oppositiepartij CHP in het Turkse parlement in het Deutsch-türkische                 Journal van 4 augustus jl. (http://dtj-online.de/irak-is-kurden-jesiden-erdogan-kilicdaroglu-     34229) en tot welke maatregelen tegen Turkije dit zou moeten leiden. In dit verband               wezen we op het opmerkelijke feit dat in dit artikel wordt gesteld:
           Zuletzt kam ein Video in Umlauf, das angeblich IS-Terroristen bei Waffenübungen in                          Istanbul zeigen soll. Die Regierung kommentierte es bislang nicht. Auch hat sie die                          Gruppe bisher nicht als Terrororganisation eingestuft.
terwijl de minister in zijn brief aan de Kamer van 10 juli jl. (in reactie op  het door ABM en Jubilee Campaign aan uw Kamer aangeboden rapport over de Turkse betrokkenheid bij wandaden in Syrië (en Irak) stelt:
           Daarnaast blijkt ook uit het feit dat Turkije onlangs Jabhat al-Nusra en ISIS op de lijst                      van terroristische organisaties heeft geplaatst, dat het de bestrijding van dergelijke                          groepen serieus neemt.
Het wordt eentonig, maar ook op deze indringende vraag heeft de minister niet gereageerd.

Ook het als 28 genummerde antwoord op de hieraan gerelateerde vraag van de SP-fractie en het als 65 genummerde antwoord van de ChristenUnie-fractie ontwijken de punten die we hier aan de orde stellen en gaan niet in om de tegenspraak die wij hier aan de orde stelden.

  1. Ook vroegen we de minister of het hem met betrekking tot de financiering van ISIS bekend is dat Azerbeidzjan (in het bijzonder het Azerbeidzjaanse oliebedrijf SOCAR) olie afneemt die door ISIS in de door haar veroverde gebieden (met name Raqqa) wordt geproduceerd en daarmee ISIS dus direct financiert en tot welke maatregelen tegen Azerbeidzjan dit zou moeten leiden. Hierop zouden wij toch graag een antwoord krijgen.

In antwoord 66 op de gerelateerde vraag van de fractie van de ChristenUnie stelt de minister dat het in zijn algemeen zal (blijven) aandringen op sancties tegen afnemers van door ISIS verhandelde olie, maar gaat de minister niet nader in op het naar voren gebrachte concrete voorbeeld. Zo krijgt  algemeen geformuleerd beleid nooit tanden!

10. Behalve wapens en financiële middelen, zo stelden wij, is er ook nog steeds een gestage         stroom van jihadistische strijders vanuit met Nederland en met Nederland bevriende             staten. En we vroegen de minister wat het feit betekent dat deze strijders niet alleen               tegen Assad vechten, zoals ons steeds werd voorgehouden, maar zich bovenal schuldig         maken aan gruweldaden waarvoor sommige Westerse leiders de term ‘genocide’ al in de       mond genomen hebben. Geen antwoord.

11. En tot slot drongen we in onze brief aan op een snellere standpuntbepaling inzake de           navolging van het Franse voorbeeld om meer vluchtelingen uit Noord-Irak op te nemen           dan de regering van plan zei te zijn. Ook op deze vraag kregen wij geen antwoord.

Het antwoord nr. 62 van de minister op de hieraan gerelateerde vraag van de ChristenUnie is bepaald onbevredigend.

Mede gezien de belangstelling van de Tweede Kamer in een afschrift van de brief met antwoorden op deze vragen, verzoeken we de minister hierbij dringend om deze vragen alsnog te beantwoorden.

Met vriendelijk groet,

namens de Aramese Beweging voor Mensenrechten,

Aziz Beth Aho

voorzitter

cc.       leden van de Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken

roskam 1 roskam 2

Nationaal Protest: Stop de christenvervolging wereldwijd (30-8)

10653864_755767497823928_4475422340269992501_nDEN HAAG (30-8) Hoe succesvol ook de Stille Tocht en de Hongerstaking in Enschede ook waren ze haalden de landelijke media nauwelijks, laat staan dat ze de landelijke politiek in beweging brachten. Daarom werd vandaag, aan het eind van het reces van de Tweede Kamer, op het Spuiplein in Den Haag gedemonstreerd. Behalve christenen afkomstig uit Syrië, Irak en Turkije werd hieraan ook deelgenomen worden door christenen afkomstig uit Egypte (die te lijden hebben gehad van fanatieke leden van de Moslimbroederschap), Nigeria (Boko Haram) en Pakistan (waar Al Qaida grote invloed heeft). De Aramese Beweging voor Mensenrechten en de Suryoye Aramese Federatie Nederland, beide zetelend in Enschede, behoorden tot de ondersteunende organisaties.

Voor meer info:
http://hetnabijeoostennabijtwente.blogspot.nl/2014/08/impressie-nationaal-protest-stop-de.html

ABM is solidair met #WeAreN

#WeAreN PERSBERICHT

Christelijke organisaties samen solidair met Irimage005 wearenak

Acht christelijke organisaties roepen christenen in Nederland op zich solidair te verklaren met christenen in Irak en Syrië. Samen ondersteunen zij de campagne #WeAreN, waarbij christenen door gebed, actie en het dragen van het Nasrani-teken hun verbondenheid uiten met geloofgenoten in Irak en Syrië. Ook roept #WeAreN op tot gebed en vergeving van vervolgers.

De campagne #WeAreN (wij zijn Nasrani, christen) wordt gedragen door Jubilee Campaign, Open Doors, SDOK en Kerk in Nood, vier organisaties die opkomen voor vervolgde christenen, en door Trans World Radio, Stichting Gave, gerechtigheidsbeweging De 4e Musketier en Samen Kerk in Nederland (SKIN), de landelijke vereniging van migrantenkerken. Op de website www.WeAreN.nl geven deze organisaties informatie over de actuele situatie van christenen in Irak, activiteiten in Nederland en wat bezoekers kunnen doen voor christenen in Irak. Zo is er de mogelijkheid aan te sluiten bij een landelijke beweging van gebed in heel Nederland en om onder meer een T-shirt met het Nasrani-teken te bestellen.

Het is voor het eerst dat er in Nederland zo breed wordt samengewerkt om aandacht te vragen voor christenvervolging, zeggen woordvoerders Arend Pleysier en Dennis Peters van #WeAreN. “Van Rooms-Katholiek tot protestants: christenen in Nederland slaan de handen ineen op dezelfde manier waarop Irakese christenen nu eenheid zoeken”, zegt Pleysier. “Het doel van #WeAreN is dan ook te bouwen aan verbondenheid tussen Nederlandse, Irakese en Syrische christenen door aandacht te vragen voor de situatie van christenen in Irak en Syrië en Nederlandse christenen op te roepen die verbondenheid zichtbaar te maken door gebed en actie. #WeAreN staat voor verbondenheid tussen christenen en wil een boodschap van vergeving uitdragen.” De omvang van de campagne onderstreept dat de nood hoog is, stelt directeur Tjalling Schotanus van Open Doors. “Talloze christenen hebben hun huis halsoverkop moeten verlaten. Ze zijn gevlucht naar steden als Dohuk en Erbil, waar ze in de brandende zon onder barre omstandigheden bivakkeren.”

Met de campagne willen de initiatiefnemers christenen in Nederland wakker te schudden, zegt Joris van Voorst tot Voorst van Kerk in Nood. “Christenen in Irak hebben veel behoefte aan praktische hulp. Maar daarnaast vragen ze om twee dingen: ‘bid voor ons’, zeggen ze, en: ‘Laat merken dat we er niet alleen voor staan.’ Dat bevestigt ook Aartsdeken Emanuel Youkhana van de Assyrisch Orthodox kerk, die onlangs sprak op een gebedsbijeenkomst van Open Doors. “Irakese christenen hebben door de eeuwen heen al veel vervolging meegemaakt. Nu is de situatie anders, omdat ze weten dat ze niet alleen lijden, maar dat de ogen van vele broeders en zusters wereldwijd op hen gericht zijn. Die eenheid en het gebed van vele gelovigen ervaren zij als een grote zegen.”

De campagne #WeAreN vindt zijn oorsprong in Irak zelf. Moslimstrijders van IS (voorheen ISIS) markeerden huizen van christenen met de Arabische letter N. Die letter staat voor Nasrani of Nazarener, een term die gebruikt wordt om christenen aan te duiden. Uit solidariteit met vervolgde christenen dragen veel geloofgenoten dit teken nu met zich mee. De campagne is niet bedoeld om te provoceren, zegt Arend Pleysier. “In Irak en daarbuiten zien we dat ook gematigde moslims het Nasrani-teken dragen om hun betrokkenheid met christenen te tonen. Met #WeAreN willen we geen tegenstelling creëren, maar christenen een mogelijkheid geven om te laten zien dat ze één zijn met geloofsgenoten in Irak die het nu zo moeilijk hebben.”

De komende weken krijgt de campagne verder vorm: de initiatiefnemers verwachten dat meer groepen en organisaties het initiatief zullen ondersteunen. Geïnteresseerden worden via de website www.WeAreN.nl op de hoogte gehouden van verdere ontwikkelingen in Irak en acties in Nederland. Daarnaast biedt de website gebedspunten en informatie over verschillende hulpprojecten in Irak van de deelnemende organisaties.

——————————————————————————————————————

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie over de campagne kunt u contact opnemen met woordvoerders van #WeAreN Arend Pleysier (0341-465047 / 06-47418810) en Dennis Peters (073-6130820 / 06-20138284) of via pers@WeAreN.nl. Voor een toelichting vanuit de deelnemende organisaties kunt u contact opnemen met de respectievelijke woordvoerders:

De 4e Musketier: Wim Hoddenbagh, w.hoddenbagh@de4emusketier.nl, 06-44183968
Jubilee Campaign: Peter Bronsveld Peter@jubileecampaign.nl,
Kerk in Nood: Joris van Voorst tot Voorst jvv@kerkinnood.nl, 073-6130820
Open Doors: Klaas Muurling Klaasm@opendoors.nl, tel. 0341-465000
SDOK: Richard Groenenboom r.groenenboom@sdok.nl, 06-53245111
SKIN: Anmar Hayali info@skinkerken.nl / anmar.hayali@gmail.com, 06-49 63 33 58.
Stichting Gave: Rien Bregman rienbregman@gave.nl, 0341-460328
Trans World Radio: Maarten Haagen Maarten@transworldradio.nl, 0342-478432

WeAreN wordt ondersteund door de volgende partijen:
- Aramese beweging voor de Mensenrechten
- Pieter Omtzigt, Tweede Kamerlid (CDA)
- ChristenUnie
- SGP
- Attiya Gamri, Statenlid Noord-Holland (PvdA)
- Reformatorisch Dagblad
- Evangelische Alliantie EA
- Evangelische Zendingsalliantie EZA

nieuwsberichten op de website www.WeAreN.nl worden belangeloos ter beschikking gesteld door het Nederlands Dagblad

WeAreN is in gesprek met een groot aantal partijen over de ondersteuning of aanbeveling van de campagne. Organisaties die de doelstelling van de campagne delen en deze publiekelijk willen onderschrijven, worden uitgenodigd contact op te nemen via pers@WeAreN.nl.

Timmermans steekt kop in het zand

struisvogelPERSBERICHT (25-8-2014) Het past een onafhankelijk weekblad voor Twente om het antwoord van PvdA-minister Timmermans op een gezamenlijke open brief van vier partijgenoten die vooral actief zijn (geweest) in de Twentse politiek integraal af te drukken (Roskam 22 augustus 2014). En terecht heeft de redactie de meest merkwaardige zin uit dit antwoord er als kop boven gezet: “Vaststelling van genocide is voorbehouden aan de rechter”.

Het lijkt er op alsof Timmermans het hierbij al wil hebben over de mogelijke berechting van de individuele daders achteraf door het Internationaal Strafhof of een speciaal Tribunaal zoals dat ook naar aanleiding van Joegoslavië en Rwanda is ingesteld. Maar dat is pas achteraf en zover is het nog niet. Op dit moment is het zaak om de plaatsvindende genocide te stoppen en, zoals de minister zelf aangeeft, verdere escalatie te voorkomen. Daartoe heeft de internationale gemeenschap zich verplicht in het Genocide-verdrag van 1948 en nog recenter in VN-Veiligheidsraad-resolutie 1674 om de burgerbevolking te beschermen bij tegen hen gewapende conflicten. Twee belangrijke fundamenten van het internationaal dat Nederland volgens haar eigen Grondwet verplicht is te bevorderen.

De vaststelling dat sprake is van genocide is logischerwijze geen zaak van de rechter maar van de VN-Veiligheidsraad die het woord “genocide” overigens in de op 15 augustus jl. aangenomen resolutie 2170 over ISIS ook niet in de mond neemt. Ondanks het feit dat de verantwoordelijke regeringsleden van drie van de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad in het openbaar al wel over genocide hebben gehad, namelijk de Amerikaanse president Obama, de Britse premier Cameron en de Franse minister van Buitenlandse Zaken Fabius.

Dat de VN-Veiligheidsraad de zich voltrekkende genocide niet bij de naam wil noemen, vormt een treffende illustratie van de kritiek die Navi Pillay deze dagen op de VN-Veiligheidsraad leverde bij haar afscheid als Hoge Commissaris voor de Mensenrechten. Ze verweet de VN-Veiligheidsraad “korte-termijn geopolitieke overwegingen en bekrompen gedefinieerd nationaal belang herhaaldelijk voorrang te geven boven ondraaglijk menselijk lijden en ernstige schendingen of bedreiging van internationale vrede en veiligheid”. De Veiligheidsraad zou volgens haar in een vroeger stadium moeten waarschuwen voor dreigende humanitaire crises, die laten onderzoeken en naties erop aanspreken.

Navi Pillay weet waar ze het over heeft: voordat ze in 2008 Hoge Commissaris voor de Mensenrechten werd, was ze rechter bij het Rwanda Tribunaal en bij het Internationaal Strafhof. Toen bijna 20 jaar geleden de genocide in Rwanda begon, stak de VN-Veiligheidsraad de kop in het zand en trok een reeds aanwezige VN-macht zelfs uit het land terug. Ook inzake Joegoslavië, door genocide (aldus PvdA-minister Pronk) in Srebrenica een zeer gevoelig punt voor de Nederlandse politiek, schoot de VN ernstig te kort en tijdens de Armeense Genocide, bijna 100 jaar geleden, kwam de toenmalige internationale gemeenschap ook niet veel verder dan haar afschuw uit te spreken en humanitaire hulp te geven aan ontheemde Armeniërs. Precies datgene waartoe ook minister Timmermans zich wil beperken, blijkens zijn antwoordbrief in de Roskam van vorige week.

Het is geen geheim dat minister Timmermans bezig is om Nederland binnenkort weer een tijdelijke zetel in de VN-Veiligheidsraad te bezorgen. Met zijn indrukwekkende toespraak in de VN-Veiligheidsraad over de – grotendeels Nederlandse –slachtoffers van het neergehaald worden van vlucht MH17 zette de minister deze kandidatuur kracht bij. Het zou de minister sieren als hij de gewoonte van de Veiligheidsraad in het geval van genocide de kop in het zand te steken zou willen doorbreken in plaats van zich hieraan te conformeren zoals hij thans lijkt te doen. Minister Timmermans is niet alleen de minister van Buitenlandse Zaken van autochtone Nederlanders met familieleden en kennissen onder slachtoffers onder de MH17-passagiers, maar ook van ons: Aramese Nederlanders die afkomstig zijn uit het Midden-Oosten, nu volop deel uitmaken van het Nederlandse Oosten maar familieleden en kennissen hebben onder de slachtoffers van ISIS.

Aziz Beth Aho

Voorzitter Aramese Beweging voor Mensenrechten

Nationaal protest! Stop de vervolging op christenen

30-8demoOp zaterdag 30 augustus vind een demonstratie plaats tegen de christenvervolging in Irak en Syrië. 

Wij willen graag aandacht vragen voor de vervolging van christenen in het Midden-Oosten. Er worden ongeveer 2.000 mensen verwacht. Verschillende voorgangers van kerken komen spreken over de gruweldaden van IS.
De demonstratie staat gepland om 15.00 uur op het Spuiplein in Den Haag. ABM ondersteunt deze demonstratie en er wordt voor busvervoer gezorgd voor mensen die niet op eigen gelegenheid willen of kunnen gaan. De kosten hiervoor bedragen €15,- per persoon.

De opstapmomenten zijn om 11.15 uur vanaf de Mor Kuryakos kerk in Enschede en vervolgens om 11.30 vanaf de Mariakerk te Hengelo. Het is de bedoeling om 18.30 uur terug te keren naar Twente.

Om je aan te melden voor de busreis, graag een email sturen naar: busreis2014dh@gmail.com

Actuele informatie over de demonstratie:
http://christendemonstratie30augustus.wordpress.com/2014/08/19/perbericht-christenen-gaan-demonstreren-op-30-augustus-in-den-haag/
en
https://www.facebook.com/events/584146651704446/

Safe Haven voor christenen in Irak is onwenselijk en irreëel

Enschede (19-8-2014) Vier lokale Assyrische PvdA-politici doen via een brief, een petitie en een hongerstaking een dringend beroep op de minister van Buitenlandse Zaken, hun partijgenoot Frans Timmermans, om in te grijpen en christenen in Irak te beschermen tegen de door ISIS op hen gepleegde genocide (ND, 18 augustus 2014). saveDriekwart van hun oproep kunnen we als Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) voluit onderschrijven en hebben we de afgelopen weken en maanden ook zelf herhaaldelijk bij de minister bepleit: “de systematische vervolging in Irak te erkennen als een genocide, de bevolking te blijven voorzien van primaire levensbehoeften en zich blijvend in te zetten voor de rechten van etnische en religieuze minderheden in Irak”.

Wat we echter niet kunnen onderschrijven is het eerste en, blijkens de diverse posters en spandoeken op de locatie van de hongerstaking, belangrijkste eis namelijk: “(humanitaire) te interveniëren in Irak om een Safe Haven te creëren in de Nineveh vlakte voor de christenen”. De omvorming van de Ninevé-vlakte tot een christelijke autonome regio in Irak (naar analogie of als onderdeel van de Koerdische Autonome Regio in Irak) wordt al enkele jaren bepleit door verschillende buiten Irak gevestigde Assyrische organisaties maar wordt door de meeste christenen in Irak als onwenselijk en irreëel gezien.

In de eerste plaats worden sommige delen van de Ninevé-vlakte wel in meerderheid maar niet uitsluitend door christenen bewoond. Net als destijds in Bosnië gebeurde zijn veel christenen en jezidi’s in deze regio slachtoffer van geweld dat, aangezet door ISIS, door hun Arabische buren wordt gepleegd. Waar de Assyrische organisaties bij Timmermans aandringen op een veroordeling van de genocide op christenen, bepleiten ze met hun oproep tot een safe haven voor christenen dus zelf een vorm van etnische zuivering.

Daar komt bij dat de christelijke bevolking van Irak bepaald niet in één regio geconcentreerd is. Er zijn (of waren) grote christelijke gemeenschappen in alle grotere Iraakse steden, vooral ook in Bagdad en Basra. Het vormen van een christelijk “Thuisland” in het noorden van Irak zou ook een omvangrijke verplaatsing van deze christenen met zich meebrengen die over het algemeen veel sterkere en ook oudere banden met deze steden hebben, dan met het verarmde platteland van de Ninevé-vlakte. “Als christenen vormen we een integraal onderdeel van de Iraakse maatschappij en onze plek als christenen in Irak is tussen de andere Irakezen,” aldus Louis Sako, tegenwoordig de patriarch van de Chaldeeuwse kerk in Bagdad. “Niet de moslims zijn het probleem, maar de fundamentalisten onder hen.”

Voor diegenen die het christendom van de Iraakse bodem willen laten verdwijnen zou de vorming van de voorgestelde safe haven een geschenk zijn. Daar zitten alle christenen dan bij elkaar en kunnen in één enkele operatie vermoord of verdreven worden. De christelijke gemeenschap in Irak is inmiddels te klein om zichzelf effectief te kunnen verdedigen en de gebeurtenissen van de afgelopen maand maken duidelijk dat de Iraakse respectievelijk Koerdische milities die hen tegen ISIS hadden moeten beschermen het af lieten weten toen het erop aan kwam. Ook de bescherming door een VN-macht lijkt ons weinig realistisch, waarvoor we wederom alleen maar naar Bosnië hoeven te verwijzen en de val van de “safe have” Srebrenica. Een christelijk thuislandje in het noorden van Irak zal altijd een speelbal blijven tussen de Koerdische en Arabisch-soennitische regio’s waar het tussenin geklemd ligt.

Als Aramese Beweging voor Mensenrechten zijn wij geen voorstander van een etnische of religieuze opdeling van Irak, maar bepleiten we een staat waarin de mensenrechten en de godsdienstvrijheid van alle Iraakse burgers gewaarborgd zijn. We herinneren ons ook dat de huidige ellende in Irak is begonnen met de Amerikaanse invasie van 2003 en zullen dan ook niet snel een nieuwe Westerse interventie bepleiten. In plaats van meer wapens en militairen naar deze regio bepleiten wij effectieve maatregelen om de leveranties van wapens en veelal buitenlandse strijders aan ISIS tegen te gaan. In zijn brief aan de Tweede Kamer van 14 augustus jl. lijkt de minister ook een voorkeur te hebben voor maatregelen “om verdere escalatie te voorkomen” boven de deelname aan militaire activiteiten in Irak. Onze oproep aan de minister is om daar dan echt werk van te maken en het niet bij een bezweringsformule te houden.

 

Aziz Beth Aho

voorzitter Aramese Beweging voor Mensenrechten

Zie ook

http://www.nd.nl/artikelen/2014/augustus/19/veiilige-haven-christenen-slecht-idee

Bestel het “I am Nasrani” button uit solidariteit of verbondenheid met de onderdrukte christenen in Irak en Syrië

image nasrani site

Wil je je solidariteit of verbondenheid tonen met de onderdrukte christenen in Irak en Syrië, draag een button van “I am Nasrani”. Deze buttons zijn te bestellen bij de Aramese beweging voor mensenrechten (stuur een mail via contact via deze website). Minimale bestelling 10 stuks; kosten € 10,00 inclusief verzending. Bij een bestelling vanaf 100 stuks zijn de kosten per button € 0,50 en betaal je € 50,-  Like en Share deze actie!

No preferential treatment, but please don’t ignore Christian minorities any longer

 

human rightsOne might have expected it: After the joint call of the chairpersons of the three Christian political youth organisations to take a stand for persecuted Christians, two officials of the PAX peace movement (which less than a year ago, on opportunistic grounds, dropped the word ‘Christi’ and the reference to the Inter-church peace network IKV) argue in the Dutch newspaper, Trouw, that we have to stand up for all minorities under threat, and not just for Christians.

Read more:

http://oorlogisgeenoplossing.blogspot.nl/p/no-preferentialtreatment-but-please.html

Aan de minister van Buitenlandse Zaken

de heer Frans Timmermans

betreft: uw brief d.d. 14 augustus 2014 over de situatie van minderheden in Irak

Enschede, 14 augustus 2014

Geachte minister Timmermans,

Graag wil ik u namens de Aramese Beweging voor Mensenrechten hartelijk bedanken dat u vandaag helder aangeeft dat ISIS vermoedelijk genocide pleegt.

U toont daarmee, samen met bijvoorbeeld de Verenigde Staten (Obama), het VK (Cameron) en Frankijk (Fabius) moed en noemt dit onmetelijke kwaad bij haar naam.

ISIS geeft ook helder aan dat er geen plek voor andersdenkenden en andersgelovigen in haar kalifaat is.

Met deze uitspraak verplicht u zich ook te handelen, ten minste in VN-verband. Dat is het gevolg van het terecht gebruik van deze term, zoals dr. Holslag vandaag ook helder uitlegt (http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/timmermans-praat-onzin-over-genocide).

Wij hopen van harte dat u hulp wilt bieden aan de getroffenen, niet alleen vandaag maar ook in de nabije toekomst. En dat de VN-landen, inclusief de Arabische landen, de door ISIS gepleegde genocide zullen stoppen.

Graag vernemen wij van u welke hulp u zult bieden, als Nederland of in EU verband. Morgen is er immers een ingelaste vergadering. En hoe u de volkeren die nu verschrikkelijk lijden onder ISIS zoals christenen, Yazidi, shabakken, zult helpen.

Wij rekenen erop dat  u dit doet. Onze families hebben als vluchteling hier gastvrij onderdak en een nieuw huis en nieuw thuisland gevonden en zijn trots op een land dat de bevordering van de internationale rechtsorde ook in haar grondwet heeft staan.

Met vriendelijk groet,

namens de Aramese Beweging voor Mensenrechten,

Aziz Beth Aho

voorzitter