Timmermans steekt kop in het zand

struisvogelPERSBERICHT (25-8-2014) Het past een onafhankelijk weekblad voor Twente om het antwoord van PvdA-minister Timmermans op een gezamenlijke open brief van vier partijgenoten die vooral actief zijn (geweest) in de Twentse politiek integraal af te drukken (Roskam 22 augustus 2014). En terecht heeft de redactie de meest merkwaardige zin uit dit antwoord er als kop boven gezet: “Vaststelling van genocide is voorbehouden aan de rechter”.

Het lijkt er op alsof Timmermans het hierbij al wil hebben over de mogelijke berechting van de individuele daders achteraf door het Internationaal Strafhof of een speciaal Tribunaal zoals dat ook naar aanleiding van Joegoslavië en Rwanda is ingesteld. Maar dat is pas achteraf en zover is het nog niet. Op dit moment is het zaak om de plaatsvindende genocide te stoppen en, zoals de minister zelf aangeeft, verdere escalatie te voorkomen. Daartoe heeft de internationale gemeenschap zich verplicht in het Genocide-verdrag van 1948 en nog recenter in VN-Veiligheidsraad-resolutie 1674 om de burgerbevolking te beschermen bij tegen hen gewapende conflicten. Twee belangrijke fundamenten van het internationaal dat Nederland volgens haar eigen Grondwet verplicht is te bevorderen.

De vaststelling dat sprake is van genocide is logischerwijze geen zaak van de rechter maar van de VN-Veiligheidsraad die het woord “genocide” overigens in de op 15 augustus jl. aangenomen resolutie 2170 over ISIS ook niet in de mond neemt. Ondanks het feit dat de verantwoordelijke regeringsleden van drie van de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad in het openbaar al wel over genocide hebben gehad, namelijk de Amerikaanse president Obama, de Britse premier Cameron en de Franse minister van Buitenlandse Zaken Fabius.

Dat de VN-Veiligheidsraad de zich voltrekkende genocide niet bij de naam wil noemen, vormt een treffende illustratie van de kritiek die Navi Pillay deze dagen op de VN-Veiligheidsraad leverde bij haar afscheid als Hoge Commissaris voor de Mensenrechten. Ze verweet de VN-Veiligheidsraad “korte-termijn geopolitieke overwegingen en bekrompen gedefinieerd nationaal belang herhaaldelijk voorrang te geven boven ondraaglijk menselijk lijden en ernstige schendingen of bedreiging van internationale vrede en veiligheid”. De Veiligheidsraad zou volgens haar in een vroeger stadium moeten waarschuwen voor dreigende humanitaire crises, die laten onderzoeken en naties erop aanspreken.

Navi Pillay weet waar ze het over heeft: voordat ze in 2008 Hoge Commissaris voor de Mensenrechten werd, was ze rechter bij het Rwanda Tribunaal en bij het Internationaal Strafhof. Toen bijna 20 jaar geleden de genocide in Rwanda begon, stak de VN-Veiligheidsraad de kop in het zand en trok een reeds aanwezige VN-macht zelfs uit het land terug. Ook inzake Joegoslavië, door genocide (aldus PvdA-minister Pronk) in Srebrenica een zeer gevoelig punt voor de Nederlandse politiek, schoot de VN ernstig te kort en tijdens de Armeense Genocide, bijna 100 jaar geleden, kwam de toenmalige internationale gemeenschap ook niet veel verder dan haar afschuw uit te spreken en humanitaire hulp te geven aan ontheemde Armeniërs. Precies datgene waartoe ook minister Timmermans zich wil beperken, blijkens zijn antwoordbrief in de Roskam van vorige week.

Het is geen geheim dat minister Timmermans bezig is om Nederland binnenkort weer een tijdelijke zetel in de VN-Veiligheidsraad te bezorgen. Met zijn indrukwekkende toespraak in de VN-Veiligheidsraad over de – grotendeels Nederlandse –slachtoffers van het neergehaald worden van vlucht MH17 zette de minister deze kandidatuur kracht bij. Het zou de minister sieren als hij de gewoonte van de Veiligheidsraad in het geval van genocide de kop in het zand te steken zou willen doorbreken in plaats van zich hieraan te conformeren zoals hij thans lijkt te doen. Minister Timmermans is niet alleen de minister van Buitenlandse Zaken van autochtone Nederlanders met familieleden en kennissen onder slachtoffers onder de MH17-passagiers, maar ook van ons: Aramese Nederlanders die afkomstig zijn uit het Midden-Oosten, nu volop deel uitmaken van het Nederlandse Oosten maar familieleden en kennissen hebben onder de slachtoffers van ISIS.

Aziz Beth Aho

Voorzitter Aramese Beweging voor Mensenrechten

Nationaal protest! Stop de vervolging op christenen

30-8demoOp zaterdag 30 augustus vind een demonstratie plaats tegen de christenvervolging in Irak en Syrië. 

Wij willen graag aandacht vragen voor de vervolging van christenen in het Midden-Oosten. Er worden ongeveer 2.000 mensen verwacht. Verschillende voorgangers van kerken komen spreken over de gruweldaden van IS.
De demonstratie staat gepland om 15.00 uur op het Spuiplein in Den Haag. ABM ondersteunt deze demonstratie en er wordt voor busvervoer gezorgd voor mensen die niet op eigen gelegenheid willen of kunnen gaan. De kosten hiervoor bedragen €15,- per persoon.

De opstapmomenten zijn om 11.15 uur vanaf de Mor Kuryakos kerk in Enschede en vervolgens om 11.30 vanaf de Mariakerk te Hengelo. Het is de bedoeling om 18.30 uur terug te keren naar Twente.

Om je aan te melden voor de busreis, graag een email sturen naar: busreis2014dh@gmail.com

Actuele informatie over de demonstratie:
http://christendemonstratie30augustus.wordpress.com/2014/08/19/perbericht-christenen-gaan-demonstreren-op-30-augustus-in-den-haag/
en
https://www.facebook.com/events/584146651704446/

Safe Haven voor christenen in Irak is onwenselijk en irreëel

Enschede (19-8-2014) Vier lokale Assyrische PvdA-politici doen via een brief, een petitie en een hongerstaking een dringend beroep op de minister van Buitenlandse Zaken, hun partijgenoot Frans Timmermans, om in te grijpen en christenen in Irak te beschermen tegen de door ISIS op hen gepleegde genocide (ND, 18 augustus 2014). saveDriekwart van hun oproep kunnen we als Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) voluit onderschrijven en hebben we de afgelopen weken en maanden ook zelf herhaaldelijk bij de minister bepleit: “de systematische vervolging in Irak te erkennen als een genocide, de bevolking te blijven voorzien van primaire levensbehoeften en zich blijvend in te zetten voor de rechten van etnische en religieuze minderheden in Irak”.

Wat we echter niet kunnen onderschrijven is het eerste en, blijkens de diverse posters en spandoeken op de locatie van de hongerstaking, belangrijkste eis namelijk: “(humanitaire) te interveniëren in Irak om een Safe Haven te creëren in de Nineveh vlakte voor de christenen”. De omvorming van de Ninevé-vlakte tot een christelijke autonome regio in Irak (naar analogie of als onderdeel van de Koerdische Autonome Regio in Irak) wordt al enkele jaren bepleit door verschillende buiten Irak gevestigde Assyrische organisaties maar wordt door de meeste christenen in Irak als onwenselijk en irreëel gezien.

In de eerste plaats worden sommige delen van de Ninevé-vlakte wel in meerderheid maar niet uitsluitend door christenen bewoond. Net als destijds in Bosnië gebeurde zijn veel christenen en jezidi’s in deze regio slachtoffer van geweld dat, aangezet door ISIS, door hun Arabische buren wordt gepleegd. Waar de Assyrische organisaties bij Timmermans aandringen op een veroordeling van de genocide op christenen, bepleiten ze met hun oproep tot een safe haven voor christenen dus zelf een vorm van etnische zuivering.

Daar komt bij dat de christelijke bevolking van Irak bepaald niet in één regio geconcentreerd is. Er zijn (of waren) grote christelijke gemeenschappen in alle grotere Iraakse steden, vooral ook in Bagdad en Basra. Het vormen van een christelijk “Thuisland” in het noorden van Irak zou ook een omvangrijke verplaatsing van deze christenen met zich meebrengen die over het algemeen veel sterkere en ook oudere banden met deze steden hebben, dan met het verarmde platteland van de Ninevé-vlakte. “Als christenen vormen we een integraal onderdeel van de Iraakse maatschappij en onze plek als christenen in Irak is tussen de andere Irakezen,” aldus Louis Sako, tegenwoordig de patriarch van de Chaldeeuwse kerk in Bagdad. “Niet de moslims zijn het probleem, maar de fundamentalisten onder hen.”

Voor diegenen die het christendom van de Iraakse bodem willen laten verdwijnen zou de vorming van de voorgestelde safe haven een geschenk zijn. Daar zitten alle christenen dan bij elkaar en kunnen in één enkele operatie vermoord of verdreven worden. De christelijke gemeenschap in Irak is inmiddels te klein om zichzelf effectief te kunnen verdedigen en de gebeurtenissen van de afgelopen maand maken duidelijk dat de Iraakse respectievelijk Koerdische milities die hen tegen ISIS hadden moeten beschermen het af lieten weten toen het erop aan kwam. Ook de bescherming door een VN-macht lijkt ons weinig realistisch, waarvoor we wederom alleen maar naar Bosnië hoeven te verwijzen en de val van de “safe have” Srebrenica. Een christelijk thuislandje in het noorden van Irak zal altijd een speelbal blijven tussen de Koerdische en Arabisch-soennitische regio’s waar het tussenin geklemd ligt.

Als Aramese Beweging voor Mensenrechten zijn wij geen voorstander van een etnische of religieuze opdeling van Irak, maar bepleiten we een staat waarin de mensenrechten en de godsdienstvrijheid van alle Iraakse burgers gewaarborgd zijn. We herinneren ons ook dat de huidige ellende in Irak is begonnen met de Amerikaanse invasie van 2003 en zullen dan ook niet snel een nieuwe Westerse interventie bepleiten. In plaats van meer wapens en militairen naar deze regio bepleiten wij effectieve maatregelen om de leveranties van wapens en veelal buitenlandse strijders aan ISIS tegen te gaan. In zijn brief aan de Tweede Kamer van 14 augustus jl. lijkt de minister ook een voorkeur te hebben voor maatregelen “om verdere escalatie te voorkomen” boven de deelname aan militaire activiteiten in Irak. Onze oproep aan de minister is om daar dan echt werk van te maken en het niet bij een bezweringsformule te houden.

 

Aziz Beth Aho

voorzitter Aramese Beweging voor Mensenrechten

Zie ook

http://www.nd.nl/artikelen/2014/augustus/19/veiilige-haven-christenen-slecht-idee

Bestel het “I am Nasrani” button uit solidariteit of verbondenheid met de onderdrukte christenen in Irak en Syrië

image nasrani site

Wil je je solidariteit of verbondenheid tonen met de onderdrukte christenen in Irak en Syrië, draag een button van “I am Nasrani”. Deze buttons zijn te bestellen bij de Aramese beweging voor mensenrechten (stuur een mail via contact via deze website). Minimale bestelling 10 stuks; kosten € 10,00 inclusief verzending. Bij een bestelling vanaf 100 stuks zijn de kosten per button € 0,50 en betaal je € 50,-  Like en Share deze actie!

No preferential treatment, but please don’t ignore Christian minorities any longer

 

human rightsOne might have expected it: After the joint call of the chairpersons of the three Christian political youth organisations to take a stand for persecuted Christians, two officials of the PAX peace movement (which less than a year ago, on opportunistic grounds, dropped the word ‘Christi’ and the reference to the Inter-church peace network IKV) argue in the Dutch newspaper, Trouw, that we have to stand up for all minorities under threat, and not just for Christians.

Read more:

http://oorlogisgeenoplossing.blogspot.nl/p/no-preferentialtreatment-but-please.html

Aan de minister van Buitenlandse Zaken

de heer Frans Timmermans

betreft: uw brief d.d. 14 augustus 2014 over de situatie van minderheden in Irak

Enschede, 14 augustus 2014

Geachte minister Timmermans,

Graag wil ik u namens de Aramese Beweging voor Mensenrechten hartelijk bedanken dat u vandaag helder aangeeft dat ISIS vermoedelijk genocide pleegt.

U toont daarmee, samen met bijvoorbeeld de Verenigde Staten (Obama), het VK (Cameron) en Frankijk (Fabius) moed en noemt dit onmetelijke kwaad bij haar naam.

ISIS geeft ook helder aan dat er geen plek voor andersdenkenden en andersgelovigen in haar kalifaat is.

Met deze uitspraak verplicht u zich ook te handelen, ten minste in VN-verband. Dat is het gevolg van het terecht gebruik van deze term, zoals dr. Holslag vandaag ook helder uitlegt (http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/timmermans-praat-onzin-over-genocide).

Wij hopen van harte dat u hulp wilt bieden aan de getroffenen, niet alleen vandaag maar ook in de nabije toekomst. En dat de VN-landen, inclusief de Arabische landen, de door ISIS gepleegde genocide zullen stoppen.

Graag vernemen wij van u welke hulp u zult bieden, als Nederland of in EU verband. Morgen is er immers een ingelaste vergadering. En hoe u de volkeren die nu verschrikkelijk lijden onder ISIS zoals christenen, Yazidi, shabakken, zult helpen.

Wij rekenen erop dat  u dit doet. Onze families hebben als vluchteling hier gastvrij onderdak en een nieuw huis en nieuw thuisland gevonden en zijn trots op een land dat de bevordering van de internationale rechtsorde ook in haar grondwet heeft staan.

Met vriendelijk groet,

namens de Aramese Beweging voor Mensenrechten,

Aziz Beth Aho

voorzitter

 

Geen voorkeursbehandeling, maar negeer de christelijke minderheden dan ook niet langer

11augustus 2014

Enschede – Het was te verwachten: na de gezamenlijke oproep van de voorzitters van de drie christelijke politieke jongerenorganisaties om op de bres te gaan staan voor vervolgde christenen (Trouw, 4 augustus 2014), bezweren twee medewerkers van de vredesorganisatie PAX (dat nog geen jaar geleden om opportunistische redenen het woord ‘Christi’ en de verwijzing naar het ‘Inter-Kerkelijk Vredesberaad’ uit haar naam heeft geschrapt dat je op moet komen voor àlle bedreigde minderheden en niet alleen voor de christenen (Trouw, 11 augustus 2014).

image nasrani siteNatuurlijk is dat zo, maar in de praktijk lijkt die bezwering om niet exclusief voor christelijke minderheden te kiezen erop neer hun appèl om hulp door westerse regeringen, vredes- en mensenrechtenorganisaties worden genegeerd. Ook nu wordt in de media vooral gesproken over de jezidi’s die de bergen zijn ingevlucht voor het oprukkende ISIS en vormt het leed van déze religieuze minderheid de reden voor de Amerikaanse president Obama om in te grijpen in Irak, niet de verdrijving van tienduizenden christenen uit Mosul en omgeving anderhalve maand eerder.

De PAX-medewerkers motiveren deze terughoudendheid in hun artikel vanuit het veelgehoorde argument dat openlijke steun vanuit het christelijk geachte Westen voor de christelijke minderheden in het Midden-Oosten een extra bedreiging voor deze minderheden vormt omdat zij dan gezien zouden worden als een vijfde colonne van het Westen. Dat verschijnsel zien we inderdaad, maar dat is geen gevolg van de steun die het Westen (feitelijk niet) aan de christelijke minderheden in het Midden-Oosten geeft, maar van de oorlogen die het Westen zelf in het Midden-Oosten voert of van de steun die het aan andere in deze regio oorlog voerende partijen geeft.

Voorafgaand aan de desastreuze Irak-oorlog van 2003 riepen Iraakse christenen en christenen in de rest van het Midden-Oosten hun (vermeende) geloofsgenoten op om deze oorlog niet te beginnen omdat deze dramatische gevolgen zou hebben voor christenen en alle andere bevolkingsgroepen in Irak. Dit klemmende beroep op het Westen werd genegeerd en vanuit het IKV werd smalend gewezen op de christelijke achtergrond van de Iraakse minister van buitenlandse zaken en latere premier onder Saddam Hoessein, Tariq Aziz. De christenen in Irak zouden heulen met het regiem en hun waarschuwingen werden in de wind geslagen. Hetzelfde werd de Syrische kerken verweten toen zij in 2011, kort na het begin van de Arabische Lente, wezen op jihadistische groepen die met de gewapende Syrische oppositie meevochten, een bedreiging vormden voor christenen en andere minderheden in Syrië en door Westen moreel en indirect ook materieel werden ondersteund.

De PAX-medewerkers bepleiten aan het eind van hun artikel een “inclusieve benadering“ om bij “het ingewikkelde identiteits- en staatsvormingsproces in Irak en de Arabische regio” aan te knopen. Maar inzake Irak in 2003 en Syrië in 2011 hanteerden hun organisatie en de Westerse politiek in zijn algemeenheid ook geen inclusieve benadering. Er werd vooral geluisterd naar Iraakse cq. Syrische ballingen en inzake Irak naar de Koerden in het noorden van het land die bezig waren met een heel eigen “identiteits- en staatsvormingsproces in Irak”. Andere stemmen, ook die van de christenen in beide landen, werden domweg niet gehoord of als irrelevant terzijde geschoven.

Juist in Syrië en Irak vormden christenen een volstrekt geïntegreerde bevolkingsgroep binnen deze volgens seculiere opvattingen gevormde staten. Met hun seculiere en islamitische landgenoten verzetten zij zich tegen de in hun ogen Westerse imperialistische politiek ten aanzien van het Midden-Oosten. Het Westen koos vervolgens andere bevolkingsgroepen als “vijfde colonne” en helpt ook nu weer vooral de Koerden om zich in Irak tegen ISIS te verdedigen. In plaats van de vanuit Mosul naar de Vlakte van Ninevé gevluchte christenen te beschermen, trokken de Koerdische strijders zich zonder slag of stoot te leveren uit dit gebied terug, zoals het Iraakse leger anderhalve maand geleden in Mosul had gedaan.

De christenen worden tegenwoordig inderdaad in grote delen van Irak gezien als vijfde colonne van het Westen, maar dat komt niet omdat het Westen steeds eenzijdig voor hen op zou komen maar juist omdat Westen hun waarschuwingen en hulpkreten systematisch negeert en dat dan steeds weer rechtvaardigt door te wijzen op het gevaar als de christenen tot vijfde colonne te maken.

Aziz Beth Aho

voorzitter Aramese Beweging voor Mensenrechten

Stop de ISIS-genocide op christenen en jezidi’s – Stuur een e-mail naar de Tweede Kamer

2014-08-08 21.31.21Beste mevrouw, mijnheer,

Vrij onlangs nog heeft u contact gehad met de Aramese Beweging voor Mensenrechten. ABM heeft uw hulp nodig en daarom doen wij dringend beroep op u.

In het noorden van Irak voltrekt zich op dit moment een genocide op met name jezidi’s en christenen. Een genocide die we als ABM op basis van onze contacten in het gebied al zagen aankomen. Al voor de vakantie hebben we de Tweede Kamer hierover geïnformeerd, maar drie pogingen van Kamerleden om hier nog voor de vakantie met de minister over te debatteren haalden niets uit.

Inmiddels is de Tweede Kamer wel van vakantie teruggekomen om te debatteren over de boven Oekraïne neergehaalde MH17 en over Gaza. Terecht: het zijn belangrijke onderwerpen, maar dat geldt ook voor de genocide die de Islamitische Staat in Irak en Syrië op dit moment op christenen en jezidi’s pleegt waarbij niet alleen de mensen zelf op gruwelijke wijze worden gedood of verdreven, maar ook hun veelal eeuwenoude cultuurgoed wordt vernietigd en hun bestaan al doende wordt uigewist. De ernst van deze zaak wil nog steeds niet tot de meeste Kamerleden en de minister doordringen.

Vandaar ons dringende verzoek om een persoonlijk e-mail te sturen naar één of meer Tweede Kamerleden van uw keuze waarin u uw afschuw kunt uiten over de gebeurtenissen die zich thans in het noorden van Irak afspelen, uw zorg dat de Nederlandse politiek hier grotendeels over zwijgt en hen oproept om zo snel mogelijk met de regering te overleggen wat Nederland kan doen. Bij dat laatste kunt u aandringen op:

* het benoemen van de thans plaatsvindende gebeurtenissen als genocide,

* het leveren van humanitaire hulp aan de verdrevenen,

* het ondersteunen van groepen die de bedreigde burgerbevolking trachten te beschermen,

* het aandringen bij Arabische landen in de regio om duidelijk te maken dat religieuze minderheden zoals jezidi’s en christenen er gewoon bij horen en daar ook pal voor te staan,

* het aanpakken van landen en organisaties die ISIS van wapens en financiële middelen voorzien,

* het tegengaan van wervings- en propaganda-activiteiten van ISIS in Nederland en het uit laten reizen van zgn. polderjihadisten naar Syrië en Irak,

* een ruimhartiger opvang in Nederland van mensen die het ISIS-geweld hebben moeten ontvluchten.

Op al deze punten schiet de Nederlandse opstelling in onze ogen ernstig te kort, zoals we als ABM dit weekend in een brief aan de Tweede Kamer hebben laten weten (zie: www.aramesebeweging.nl)

Uw e-mail kunt u sturen naar één of meer Kamerleden van uw keuze. Om u van dienst te zijn geven we u hieronder per partij de e-mailadressen van de fractievoorzitter en de buitenlandwoordvoerder:

VVD: Halbe Zijlstra, h.zijlstra@tweedekamer.nl, Han ten Broeke, hantenbroeke@tweedekamer.nl

PvdA: Diederik Samson, D.Samsom@tweedekamer.nl, Michiel Servaes, m.servaes@tweedekamer.nl

SP: Emile Roemer, emileroemer@sp.nl, Harry van Bommel, HvBommel@sp.nl

CDA: Sybrand van Haersma Buma, S.Buma@tweedekamer.nl, Pieter Omtzigt, pieter.omtzigt@tweedekamer.nl

PVV: Geert Wilders, g.wilders@tweedekamer.nl, Raymond de Roon, r.deroon@tweedekamer.nl

D66: Alexander Pechtold, a.pechtold@tweedekamer.nl, Sjoerd Sjoerdsma, s.sjoerdsma@tweedekamer.nl

ChristenUnie: Arie Slob, A.Slob@tweedekamer.nl, Joël Voordewind, j.voordewind@tweedekamer.nl

GroenLinks: Bram van Ojik, b.vojik@tweedekamer.nl, tevens buitenlandwoordvoerder

SGP: Cees van der Staaij, C.vdStaaij@tweedekamer.nl, tevens buitenlandwoordvoerder

PvdD: Marianne Thieme, marianne.thieme@tweedekamer.nl, tevens buitenlandwoordvoerder

Groep Bontes-Van Klaveren: Louis Bontes, l.bontes@tweedekamer.nl, tevens buitenlandwoordvoerder

50PLUS-Klein: Norbert Klein, n.klein@tweedekamer.nl

50PLUS-Baay-Timmermans: Martine Baay-Timmerman, m.baay@tweedekamer.nl

Groep Van Vliet: Roland van Vliet, r.vvliet@tweedekamer.nl (Van Vliet)

Een cc van de door u naar aanleiding van deze oproep verstuurde e-mail(s) naar info@aramesebeweging.nl stellen we zeer op prijs.

Ook stellen we het prijs wanneer u deze oproep door zou willen sturen naar anderen in uw omgeving.

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw deelname aan deze actie,

namens de Aramese Beweging voor Mensenrechten,

Aziz Beth Aho,

voorzitter

Teken van solidariteit

In het Nederlands Dagblad van 5 augustus 2014 waarschuwt de protestantse synodevoorzitter Karin van den Broeke voor een ongewenst neveneffect van het dragen van T-shirts of buttons met het nasrani-teken. Het zou het groepsgevoel kunnen creëren of versterken van “wij christenen tegenover die enge moslims”. Zo is het natuurlijk niet bedoeld en zowel in Irak als in Enschede als elders op de wereld wordt het nasrani-teken niet alleen door christenen maar ook door moslims, humanisten, anders- of niet-gelovigen gedragen. Als teken van solidariteit. Omdat ISIS niet alleen een bedreiging voor christenen vormt, maar voor alles dat en iedereen die niet past in hun enge interpretatie van de islam. In haar breed verspreide oproep om een button met het nasrani-teken te dragen verwijst de Aramese Beweging voor Mensenrechten dan ook naar het verhaal over koning Christiaan X van Denemarken die, toen de nazi’s ook de Deense joden dwongen een gele Davidster te dragen, er zelf ook één opspelde (hoewel hij geen jood was) en daarmee zoveel navolging van andere niet-joodse Denen kreeg, dat veel Deense joden de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog hebben overleeft.
ND 2014-08-07 pag09