Dagelijks archief: 7 oktober, 2015

ABM bepleit al 3 jaar voor een inclusieve politieke oplossing in Syrië

abm_brief_inzake_rbz_oktober_2015-page1abm_brief_inzake_rbz_oktober_2015-page2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de leden van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal

Enschede, 7 oktober 2015

Betreft: Syrië op de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken d.d. 12 oktober 2015

Geachte leden van de Vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken,

Donderdagochtend heeft u uw maandelijkse Algemeen Overleg over de agenda van de Raad
Buitenlandse Zaken. Na enkele maanden afwezigheid, prijkt op de geannoteerde agenda nu
weer het kopje “Syrië”. Deze “hernieuwde urgentie” heeft Syrië, volgens de betreffende
Kamerbrief, “gekregen door de voor Europa steeds tastbaarder wordende vluchtelingenproblematiek, en vanwege het gebrek aan voldoende overeenstemming in de internationale gemeenschap over de te volgen strategie.” Het is voor ons wel bijzonder wrang dat de vluchtelingenstroom naar Europa en het Russische militaire offensief nu de reden zijn de
oorlog in Syrië weer op de agenda staat en dat de gewelddaden tegen de Syrische bevolking
dat de afgelopen maanden niet zijn geweest. Het gaat daarbij wat ons betreft met name om de
gewelddaden tegen de Aramese christenen in Syrië en hun erfgoed de afgelopen maanden in
Hassaka, Tadmor (Palmyra) en al-Qaryatain waarvoor we afgelopen zomer een aantal keren
(op 26 juni en op 8 augustus) met klem uw aandacht hebben gevraagd.

In deze brieven hebben we aangegeven dat de militaire acties van de internationale coalitie er
na een jaar nog niet in zijn geslaagd om ISIS merkbaar te verzwakken en, erger nog, blijkbaar
geen enkele bescherming kunnen bieden aan de Syrische bevolking en met name aan Aramese
christenen het tegen hen gerichte geweld door ISIS waardoor ook de afgelopen maanden weer
duizenden mensen op de vlucht zijn geslagen. We riepen en roepen u met klem op om tot een
andere strategie te komen om de Syrische bevolking en de Aramese christenen tegen ISIS te
beschermen, waarbij het nadenken over enige vorm van militair-operationele samenwerking
met het Syrische regeringsleger van Assad niet langer taboe zou mogen zijn.

Ook gaven we in onze brieven aan geen enkel heil te verwachten van de voorstellen van de
Turkse regering om in het noorden van Syrië een “veilig gebied” te creëren. Het zou de acuut
bedreigde bevolking geen enkele veiligheid bieden en bovendien zal een dergelijk “veilig
gebied” alleen maar door meer oorlogsinspanningen gecreëerd kunnen worden, die meer in de
Turkse strategie tegen de Koerden passen dan in de internationale strategie tegen ISIS. We
zijn dan ook ernstig verontrust door de berichten die juist vandaag naar buiten kwamen over
de overeenstemming die de Europese Unie met Turkije bereikt zou hebben en waarbij de EU
ingestemd zou hebben met dit onzalige Turkse streven in ruil voor medewerking van Turkije
om de vluchtelingenstroom richting Europa “in te dammen”.

Al drie jaar lang, sinds het moment dat Nederland met Patriot-eenheden een bijdrage wilde
leveren aan de indamming van de oorlog in Syrië, bepleiten we als Aramese Beweging voor
Mensenrechten een inclusieve politieke oplossing waarbij alle betrokken partijen om tafel zitten. Tot dusverre is het hier nooit van gekomen omdat met name Iran en Rusland in meer of mindere mate van de onderhandelingstafel werden geweerd. Zonder deze landen is een politieke oplossing echter niet mogelijk. In de Kamerbrief wordt gesteld dat de blokkade ten
aanzien van Iran nu opgeheven zou zijn, maar tegelijkertijd lijkt de argwaan ten aanzien van
de Russische intenties samenwerking met dit land in de weg te staan. In plaats van het onderkennen van de noodzaak om tot overleg en samenwerking met de Russische regering te komen, lijken de NAVO en ook de Turkse regering te kiezen voor een confrontatiepolitiek
waardoor de door De Mistura voorgestelde vredesonderhandelingen weer op de lange baan
geschoven dreigen te worden, terwijl alleen deze een eind kunnen maken aan het geweld en
aan de vluchtelingenstroom.

Zoals we u eerder schreven is de situatie te urgent voor dit soort politieke spelletjes: de
toekomst van de Aramese christenen in het Midden-Oosten staat op het spel en we dringen er
bij u ten zeerste op aan een internationale strategie te bepleiten die de burgerbevolking van
Syrië en met name ook de Aramese christenen en andere etnische en religieuze minderheden
daadwerkelijk beschermt en die leidt tot een zo spoedig mogelijke beëindiging van het al vieren-een-half jaar voortwoekerende geweld.

Nederland moet Turkije niet langer de hand boven het hoofd houden

Zenobia(5-10-2015) Nederland moet Turkije aanspreken op diens onverantwoordelijke, oneerlijke en provocerende rol in het Syrische conflict, schrijft Aziz Beth Aho, voorzitter Aramese Beweging voor Mensenrechten op 

 In de Volkskrant van 2 oktober verwaardigt de Eerste Secretaris van de Turkse Ambassade in Den Haag, Sabih Can Kanadoglu, zich om te reageren op het opinie-artikel van Ruben Gischler dat Turkije vluchtelingen in zou zetten als politiek middel. Het verband dat Gischler legt ’tussen de interne Turkse politiek en de vluchtelingencrisis is onverantwoordelijk, oneerlijk en nodeloos provocerend’, aldus Kanadoglu. De kwalificatie ‘onwaar’ ontbreekt.

Voor het volledige artikel klik op onderstaande link:

http://www.volkskrant.nl/opinie/nederland-moet-turkije-niet-langer-de-hand-boven-het-hoofd-houden~a4156612/