Categoriearchief: Syrie

ABM-rapportage inzake bedreigde Aramese christenen in het Midden- Oosten

ABM-affiche  16 janauri 2016 (3)

ENSCHEDE (8-01-2016) – Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) organiseert op zaterdag 16 januari (i.s.m. de Aramese vereniging in Rijssen) een bijeenkomst over de rol van de Europese Unie en de Nederlandse regering inzake de bescherming van de Aramese christenen in het Midden-Oosten. De avond begint om 18.30 uur en vindt plaats in het gebouw van de Aramese Vereniging/de Syrisch Orthodoxe kerk in Rijssen (Roelof Bosmastraat 35). Voor de zesde keer brengt de Aramese Beweging voor Mensenrechten een jaarlijkse rapportage uit over de mensenrechtensituatie van Aramese christenen in het Midden-Oosten. De bijeenkomst is openbaar en entree is vrij.

ABM-rapportage
Voor de zesde keer brengt de Aramese Beweging voor Mensenrechten een jaarlijkse rapportage uit over de mensenrechtensituatie van Aramese christenen in het Midden-Oosten. Uit deze Mensenrechtenrapportage blijkt dat de Aramese christenen, met name in Syrië en Irak het meest te lijden hebben én na 100 jaar opnieuw doelwit zijn geworden van een genocide. Ook in buurland Turkije loopt specifiek geweld tegen de daar levende Aramese christenen op, nu het conflict tussen de Koerdische opstandelingen en het Turkse leger in Zuidoost Turkije (Tur Abdin) opnieuw is opgelaaid, waarbij dagelijks aan beide kanten slachtoffers vallen.

De inleiders van de informatiebijeenkomst zijn:

  • Mevrouw Kati Piri (PvdA), EU-parlementslid en tevens rapporteur over Turkije
  • De heer Peter van Dalen (CU-SGP), EU parlementslid; werkgroep vrijheid van Godsdienst en levensbeschouwing
  • De heer Aziz Beth Aho, voorzitter van de Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM)

Na de presentatie van de Mensenrechtenrapportage door Aziz Beth Aho (ABM), volgt de reacties van Kati Piri. Hierna zullen de inleiders met elkaar en met de zaal discussiëren over de vraag wat Nederland en EU kunnen doen om de bedreigde Aramese christenen in Turkije, Irak en Syrië te helpen.

Wat betekent de onstabiele situatie voor de toekomst van inheemse Aramese christenen in Irak, Syrië en Turkije, én in het breder Midden-Oosten? Is dit de genadeklap die 100 jaar geleden werd ingezet met de genocide op de Aramese- en Armeense christenen in het toenmalige Ottomaanse Rijk waar het huidige Syrië, Irak en Turkije deel van uitmaakten? Wat zou het Westen moeten doen of juist moeten nalaten om de ontwikkeling nog te keren? En is dat überhaupt nog mogelijk of is het inmiddels te laat en is het lot van de Aramese en andere christenen in het Midden-Oosten bezegeld?

ABM
De Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) is een onafhankelijke mensenrechtenorganisatie die zich geweldloos inzet voor vrede en rechtvaardigheid. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens onderschrijvend, heeft de ABM tot doel
elke schending van mensenrechten, en die van de Aramese bevolking in het bijzonder, internationaal bij politici en overheden aan te kaarten. Tevens werkt ABM samen met zowel lokale als internationale, organisaties om de belangen van de Aramese bevolking
te behartigen. Meer informatie over de Arameeërs en de activiteiten van ABM vindt u op www.aramesebeweging.nl

ABM steunt het initiatief Kerstmanifest Vluchtelingen Welkom

vluchtelingen manifest defEnschede, 1 december 2015.

Dag iedereen in Enschede,

Onze stad kwam in 2012 met een hartverwarmend Serious Request in touw voor het goede doel. Voorjaar 2015 toonde Enschede wederom passie met The Passion. Tien maanden later kan de stad opnieuw goed een nieuwe impuls gebruiken.

Aan de vooravond van de komst van vluchtelingen naar Enschede hebben gebalde vuisten, gespierde taal en bebloede varkenskoppen  het imago van ons  onderuit gehaald. Tijd voor een positieve daad in deze donkere dagen voor kerst !

Onderteken onderstaand KERSTMANIFEST, dat binnenkort Huis aan Huis verspreid wordt in Enschede.

Hiermee maken we duidelijk dat voor veel Enschedeërs vluchtelingen welkom zijn.

Organisaties èn particulieren kunnen ondertekenen!

Mail uw naam naar: vluchtelingen.enschede@gmail.com en maak 10, 25, 50 euro of meer over op rekeningnummer: NL 11 TRIO 0390 186996 van Platform voor Vluchtelingen en Asielzoekers Enschede t.n.v. Kerstmanifest.

Met dank,   Initiatiefgroep Platform Vluchtelingen en Asielzoekers Enschede.

voorzitter Jan van Lijf

secretaris Tiny Hannink.

website Platform: http://pvaenschede.blogspot.nl/

GEEN BOMMEN OP SYRIE

no-war-on-syriaTEKEN DE PETITIE!

Geen bommen op Syrië!

De Nederlandse regering beraadt zich over een verzoek van de Verenigde Staten om bij te dragen aan de bombardementen op Syrië. Hierdoor dreigt Nederland opnieuw betrokken te raken bij een oorlog die niets oplost. In plaats daarvan vergroten de bommen de ellende voor de Syrische bevolking alleen maar.

 

https://www.change.org/p/nederlandse-regering-geen-bommen-op-syri%C3%AB

 

Politiek overleg tussen kernspelers rond het Syrische conflict kan een belangrijke bijdrage leveren aan een politiek transitieproces

Enschede 2-12-2015

Met het oog op het Algemeen Overleg over de strijd tegen ISIS dat u op donderdagavond 3
december met de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie zult hebben, brengt de
Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) het volgende onder uw aandacht.

In haar brief van 10 november jl. met “een kabinetsappreciatie van recente ontwikkelingen met
betrekking tot een politieke strategie ter oplossing van het conflict in Syrië” stelt de regering van
mening te zijn dat het in de brief beschreven “politiek overleg tussen kernspelers rond het
Syrische conflict een belangrijke bijdrage kan leveren aan een politiek transitieproces.” We zijn
het hier ten volle mee eens en roepen uw Kamer op om dit, zoals de regering het noemt, “fragiele proces” met alle mogelijke middelen te ondersteunen.

VOOR MEER INFO LEES BIJGEVOEGDE BRIEF AAN DE VASTE KAMERCOMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN

abm_brief_inzake_syri12_2_november_2015-page1 abm_brief_inzake_syri12_2_november_2015-page2 abm_brief_inzake_syri12_2_november_2015-page3

 

 

Wake: Vrijheid Gelijkheid Broederschap

IMG_8015ENSCHEDE 19-11-2015
Op donderdagavond 19 november a.s. wordt in Enschede opnieuw een wake georganiseerd naar aanleiding van de aanslagen van Parijs. Deze zal van 19 tot 20 uur plaatsvinden vóór het Stadhuis op het Ei van Ko.
Afgelopen zaterdagmidddag werd al een spontane solidariteitsactie georganiseerd door verschillende personen en organisaties, die begin dit jaar betrokken waren bij de wake die ook toen vóór het Stadhuis georganiseerd werd naar aanleiding van de aanslagen bij Charlie Hebdo en een joodse supermarkt. Er blijkt echter, ook vanwege de ontwikkelingen in binnen- en buitenland nadien, behoefte te zijn om nog eens samen de afschuw uit te spreken over de aanslagen van vorige week, maar ook de zorgen over de verdere polarisatie in de samenleving en de antwoorden die sommige politici lijken te zoeken in hernieuwde discussies over de opvang van vluchtelingen en het opvoeren van de oorlogshandelingen.
Net als afgelopen zaterdag zullen we vóór het Stadhuis staan met het inmiddels bekende vredesteken voor Parijs en de leuze “vrijheid, gelijkheid, broederschap”.
De bovenbedoelde personen en organisaties zijn of komen voort uit de Aramese Beweging voor Mensenrechten, Enschede voor Vrede, het Kennisplatform Integratie en Burgerschap, de Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem, de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies en de Samenwerkende Democratische Organisaties
Eenieder is van harte welkom zich bij deze wake aan te sluiten en wordt vooral ook uitgenodigd om deze oproep in eigen kring verder te verspreiden.

ABM bepleit al 3 jaar voor een inclusieve politieke oplossing in Syrië

abm_brief_inzake_rbz_oktober_2015-page1abm_brief_inzake_rbz_oktober_2015-page2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de leden van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal

Enschede, 7 oktober 2015

Betreft: Syrië op de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken d.d. 12 oktober 2015

Geachte leden van de Vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken,

Donderdagochtend heeft u uw maandelijkse Algemeen Overleg over de agenda van de Raad
Buitenlandse Zaken. Na enkele maanden afwezigheid, prijkt op de geannoteerde agenda nu
weer het kopje “Syrië”. Deze “hernieuwde urgentie” heeft Syrië, volgens de betreffende
Kamerbrief, “gekregen door de voor Europa steeds tastbaarder wordende vluchtelingenproblematiek, en vanwege het gebrek aan voldoende overeenstemming in de internationale gemeenschap over de te volgen strategie.” Het is voor ons wel bijzonder wrang dat de vluchtelingenstroom naar Europa en het Russische militaire offensief nu de reden zijn de
oorlog in Syrië weer op de agenda staat en dat de gewelddaden tegen de Syrische bevolking
dat de afgelopen maanden niet zijn geweest. Het gaat daarbij wat ons betreft met name om de
gewelddaden tegen de Aramese christenen in Syrië en hun erfgoed de afgelopen maanden in
Hassaka, Tadmor (Palmyra) en al-Qaryatain waarvoor we afgelopen zomer een aantal keren
(op 26 juni en op 8 augustus) met klem uw aandacht hebben gevraagd.

In deze brieven hebben we aangegeven dat de militaire acties van de internationale coalitie er
na een jaar nog niet in zijn geslaagd om ISIS merkbaar te verzwakken en, erger nog, blijkbaar
geen enkele bescherming kunnen bieden aan de Syrische bevolking en met name aan Aramese
christenen het tegen hen gerichte geweld door ISIS waardoor ook de afgelopen maanden weer
duizenden mensen op de vlucht zijn geslagen. We riepen en roepen u met klem op om tot een
andere strategie te komen om de Syrische bevolking en de Aramese christenen tegen ISIS te
beschermen, waarbij het nadenken over enige vorm van militair-operationele samenwerking
met het Syrische regeringsleger van Assad niet langer taboe zou mogen zijn.

Ook gaven we in onze brieven aan geen enkel heil te verwachten van de voorstellen van de
Turkse regering om in het noorden van Syrië een “veilig gebied” te creëren. Het zou de acuut
bedreigde bevolking geen enkele veiligheid bieden en bovendien zal een dergelijk “veilig
gebied” alleen maar door meer oorlogsinspanningen gecreëerd kunnen worden, die meer in de
Turkse strategie tegen de Koerden passen dan in de internationale strategie tegen ISIS. We
zijn dan ook ernstig verontrust door de berichten die juist vandaag naar buiten kwamen over
de overeenstemming die de Europese Unie met Turkije bereikt zou hebben en waarbij de EU
ingestemd zou hebben met dit onzalige Turkse streven in ruil voor medewerking van Turkije
om de vluchtelingenstroom richting Europa “in te dammen”.

Al drie jaar lang, sinds het moment dat Nederland met Patriot-eenheden een bijdrage wilde
leveren aan de indamming van de oorlog in Syrië, bepleiten we als Aramese Beweging voor
Mensenrechten een inclusieve politieke oplossing waarbij alle betrokken partijen om tafel zitten. Tot dusverre is het hier nooit van gekomen omdat met name Iran en Rusland in meer of mindere mate van de onderhandelingstafel werden geweerd. Zonder deze landen is een politieke oplossing echter niet mogelijk. In de Kamerbrief wordt gesteld dat de blokkade ten
aanzien van Iran nu opgeheven zou zijn, maar tegelijkertijd lijkt de argwaan ten aanzien van
de Russische intenties samenwerking met dit land in de weg te staan. In plaats van het onderkennen van de noodzaak om tot overleg en samenwerking met de Russische regering te komen, lijken de NAVO en ook de Turkse regering te kiezen voor een confrontatiepolitiek
waardoor de door De Mistura voorgestelde vredesonderhandelingen weer op de lange baan
geschoven dreigen te worden, terwijl alleen deze een eind kunnen maken aan het geweld en
aan de vluchtelingenstroom.

Zoals we u eerder schreven is de situatie te urgent voor dit soort politieke spelletjes: de
toekomst van de Aramese christenen in het Midden-Oosten staat op het spel en we dringen er
bij u ten zeerste op aan een internationale strategie te bepleiten die de burgerbevolking van
Syrië en met name ook de Aramese christenen en andere etnische en religieuze minderheden
daadwerkelijk beschermt en die leidt tot een zo spoedig mogelijke beëindiging van het al vieren-een-half jaar voortwoekerende geweld.

Nederland moet Turkije niet langer de hand boven het hoofd houden

Zenobia(5-10-2015) Nederland moet Turkije aanspreken op diens onverantwoordelijke, oneerlijke en provocerende rol in het Syrische conflict, schrijft Aziz Beth Aho, voorzitter Aramese Beweging voor Mensenrechten op 

 In de Volkskrant van 2 oktober verwaardigt de Eerste Secretaris van de Turkse Ambassade in Den Haag, Sabih Can Kanadoglu, zich om te reageren op het opinie-artikel van Ruben Gischler dat Turkije vluchtelingen in zou zetten als politiek middel. Het verband dat Gischler legt ’tussen de interne Turkse politiek en de vluchtelingencrisis is onverantwoordelijk, oneerlijk en nodeloos provocerend’, aldus Kanadoglu. De kwalificatie ‘onwaar’ ontbreekt.

Voor het volledige artikel klik op onderstaande link:

http://www.volkskrant.nl/opinie/nederland-moet-turkije-niet-langer-de-hand-boven-het-hoofd-houden~a4156612/

 

ISIS rukt na verovering al-Qaryatain verder op naar Homs; Gezamelijke strijd met Assad lijkt enige mogelijkheid

saveEnschede, 8 augustus 2015 – De Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) schrijft aan minister Koenders en de leden van de Tweede Kamer, dat zij militair-operationele samenwerking met het Syrische regeringsleger tegen het verder oprukken van ISIS zien als een “noodgedwongen samenwerking op grond van louter pragmatische overwegingen. “Als mensenrechtenbeweging zijn wij geen voorstander van zijn optreden vóór en na 2011, maar soms gebiedt de realiteit om samen te werken met een minder groot kwaad tegen een veel grotere dreiging.” Dit pleidooi doet ABM na de verovering van de historische Aramese stad al-Qaryatain eerder deze week door ISIS waarbij 250 Aramese christenen door ISIS werden ontvoerd. Naar verluid trekt ISIS nu verder op richting Homs, waar de oostelijke stadswijken ook voornamelijk door Aramese christenen worden bewoond. Het Syrische regeringsleger blijkt niet in staat deze opmars naar het centrum en vooral door christelijke, alawitische en seculiere Syriërs bewoonde deel van het land te stuiten, terwijl de internationale gemeenschap met haar luchtaanvallen niet in staat is om de burgerbevolking daadwerkelijk te beschermen tegen de terreur van ISIS die zich vooral tegen deze minderheden richt. ABM zegt te “begrijpen dat de Nederlandse regering en ook veel partijen in de Tweede Kamer grote moeite hebben om überhaupt te willen nadenken over enige vorm van militair-operationele samenwerking – ook al is het maar tijdelijk – met het Syrische regeringsleger van Assad.” Maar, zo stelt de organisatie, “waar we in eerdere opinie-artikelen al onze twijfel uitten over het realiteitsgehalte van een “gematigde oppositie” die in Syrië met luchtsteun van de internationale coalitie ISIS op de grond tegen zou kunnen houden en mogelijk zelfs terug zou kunnen dringen, is in het westen van Syrië en met name rond de steden Homs en Damascus, het Syrische regeringsleger de enige partij die dat met luchtsteun van de internationale coalitie zou kunnen doen en de juist hier levende Aramese christenen aldoende kan beschermen tegen de in deze richting steeds verder oprukkende terreur van ISIS.” Volgens ABM staat “de toekomst van de Aramese christenen in het Midden-Oosten op het spel” en ze dringt er dan ook bij regering en parlement “ten zeerste op aan om zich binnen de internationale coalitie sterk te maken voor een strategie die de burgerbevolking van Syrië en met name ook de Aramese christenen en andere etnische en religieuze minderheden daadwerkelijk te beschermen. Ook als dat een monsterverbond met de regering van Assad in zou moeten houden.”

Christelijke safe haven en bewapening eigen milities vormen valse veiligheid

image nasrani siteOp 24-7-2015 plaatste Trouw een sterk ingekorte versie van een reactie van de Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) op het artikel “De Assyriërs hebben wapens nodig tegen IS” dat precies tien dagen geleden op de opinie-pagina van deze krant stond. Hieronder de oorspronkelijke, uitgebreidere versie:

http://hetnabijeoostennabijtwente.blogspot.nl/2015/07/christelijke-safe-haven-en-bewapening.html

 

In gesprek op het ministerie over de positie van Aramese christenen en Syrië

minbuza14-7-2015(14-7-2015) Vanmiddag heeft een delegatie van de Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) naar aanleiding van de overhandiging van de petitie op 13 maart jl. aan minister Koenders, op diens ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag met een drietal beleidsambtenaren gesproken die verantwoordelijk zijn voor de thema’s godsdienstvrijheid en de regio Syrië, Irak en Jordanië.

In het gesprek zetten we uiteen dat ‘godsdienstvrijheid’ voor ABM niet enkel een individueel recht is, maar ook dat van een gemeenschap, inclusief haar structuren, gebouwen, religieus erfgoed en de erkenning van bepaalde uitingsvormen (zoals feestdagen) door de staat. 

Lees verder via deze link:

http://hetnabijeoostennabijtwente.blogspot.nl/2015/07/in-gesprek-op-het-ministerie-over-de.html